Publikacje

1. Lange A. :

O rzadkim zespole W.P.W. o cechach preekscytacji Ochnella.

Przeg. Lek. 1969 , 25 , 716-728. (in Polish)

 

2. Lange A., Smolik R., Bem Z., Zatoński W., Latachowicz E.:

Pierwotny gruczolakorak jelita grubego.

Pol. Tyg. Lek. 1969 , 24 , 1818-1819. (in Polish)

 

3. Lange A. , Zatoński W., Gałązka A., Hirnle Z.:

Nienapadowy częstoskurcz węzłowy w przebiegu histiocytosis X

Pol. Tyg. Lek. 1969 , 24, 1542-1543 . (in Polish)

 

4. Smolik R., Lange A., Kasza S., Czarnowska J. :

Kliniczny obraz zespołu nadnerczowopłciowego z blokiem enzymatycznym 11- hydroksylazy u dwóch braci.

Pol. Arch. Med. Wewn. 1969 , 42 , 937- 942(in Polish)

 

5. Bross W., Falkiewicz A., Bader O. , Kaniowski T. , Lange A., Zawirska B.,Pecyna P.:

Pierwotny nerwowłókniak serca.

Kard. Pol. 1969, 212 ,321- 326. (in Polish)

 

6. Lange A., Smolik R., Zatoński W. :

Niedoczynność kory nadnerczy a hipertyreoza.

Pol. Arch. Med.Wewn. 1970 , 45 , 827- 832(in Polish)

 

7. Lange A. :

Immunofluorescencja w toczniu rumieniowatym trzewnym.

Pol. Arch. Med. Wew. 1970 , 44 ,641-647. (in Polish)

 

8. Falkiewicz A., Knapikowa D., Kwiatkowska S., Lange A., Mordalska M., Skrzyński R., Woźniak J., Zborucka M.:

Zagadnienie eozynofilii u pracowników Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego z uwzglednieniem chorób pasożytniczych.

PZWL, Warszawa, 1970. (in Polish)

 

9. Miklaszewska M., Zatoński W., Smolik R., Lange A. :

Choroba Fabry’ ego.

Pol. Arch. Med. Wewn. 1971, 46,755-759. (in Polish)

 

10. Kwiatkowski S. , Knapikowa D. , Lange A. , Smolik R., Woźniak R., Zatoński W. :

Choroba reumatyczna u pracowników dołowych Legnicko-Głogowskiego Okregu Miedziowego.

Magistro et Medico , Akademia Medyczna Wrocław 1971, 69-76. (in Polish)

11. Knapikowa D., Kwiatkowski S., Bem Z., Lange A , Woźniak J. , Zatoński W. :

Choroby narządu ruchu u górników nowego zagłębia miedziowego.

Magistro et Medico , Akademia Medyczna Wrocław 1971, 35-44 (in Polish)

 

12. Lange A. , Smolik R. , Zatoński W., Becker M . , Sidorowicz W. :

Znaczenie chorobotwórcze kompleksów immunologicznych ich udział w kształtowaniu obrazu klinicznego.

Magistro et Medico , Akademia Medyczna Wrocław 1971 , 269-277. (in Polish)

 

13. Zatoński W., Kwiatkowska J. , Smolik R., Lange A. :

Aktywność enzymów glikolitycznych erytrocyta w osrej białaczce mieloblastycznej .

Magistro et Medico , Akademia Medyczna Wrocław 1971, 415-417. (in Polish)

 

14. Glazman H. , Lange A., Smolik R., Zatoński W. :

Badania nad udziałem odpowiedzi humoralnej w chorobach rozrostowych układu krwiotwórczego.

Nauka Polska 1972 , 20 , 85-86. (in Polish)

 

15. Lange A. :

Antinuclear antibodies in some internal diseases especially autoimmunization diseases. (Przeciwciała przeciwjądrowe w niektórych chorobach wewnętrznych zwłaszcza z autoimmunizacji).

Arch. Immunol. Ther. Exp. 1972 , 20 , 209-226. (in Polish)

 

16. Smolik R., Andreasik Z. , Lange A., Wojciechowski F.:

W sprawie patomechanizmu nawracającej neutrocytopenii na podstawie obserwowanych przypadków.

Pol. Tyg. .Lek. 1972, 27, 65-66. (in Polish)

 

17. Chęcińska Z., Falkiewicz A., Mędraś K., Zawirska B., Gałązka A., Lange A., Piątkowski A. :

Postać guzowata pierwotnej amyloidozy mięśni.

Wiad. Lek. 1972 , 25, 1953-1958. (in Polish)

 

18. Lange A., Smolik R., Zatoński W., Glazman H. :

Leukocyte agglutinins in workers exposed to benzene,toluene and xylene. ( Leukocytarne aglutyniny u robotników eksponowanych na benzen , toluen i ksylen ).

Int. Arch. Arbeitsmed.1973, 31,45-50.

 

19. Lange A., Smolik R., Zatoński W., Szymańska J.:

Serum immunoglobulin levels in workers exposed to benzene, toluene and xylene.

Int. Arch. Arbeitsmed., 1973, 31, 37-44

 

20. Smolik R., Grzybek-Hryncewicz K, Lange A., Zatoński W.:

Serum complment level in workers exposed to benzene , toluene and xylene. ( Poziom dopełniacza w surowicy u robotników eksponowanych na benzen, toluen i ksylen ).

Int. Arch. Arbeitsmed. 1973, 31, 243-247.

 

21. Smolik R., Lange A., Zatoński W., Juźwiak I., Andreasik Z.:

Zachowanie się fosfatazy zasadowej granulocytów u narażonych na przewlekłe działanie niektórych węglowodorów aromatycznych.

Pol. Tyg. Lek. 1973, 28, 769-771. (in Polish)

 

22. Chachaj W., Lange A., Małolepszy J., Kraus-Filarska M.:

Przeciwciała przeciwjądrowe w surowicy chorych na dychawicę oskrzelową.

Pol.Tyg Lek. 1973, 28, 1967-1969. (in Polish)

 

 23. Smolik R., Łukasik S., Wrabec K., Zatoński W., Lange A., Wojciechowski F., Andreasik Z., Nowosad H., Sidorowicz W., Szymańska J., Juźwiak I., Juźwiak J., Pelc W.:

Środowisko pracy a stan zdrowia Załogi Fabryki Wagonów.

Referaty „Medycyna dla przemysłu”. Wyd. AM Wrocław i Fabryka Wagonów „Świdnica” w Świdnicy, 1973, str. 10-26. (in Polish)

 

24. Smolik R., Lange A., Zatoński W.:

Badania nad klinicznymi, immunologicznymi i enzymologicznymi aspektami przewleklego narażania na działanie benzenu i jego homologów.

Referaty „Medycyna dla przemysłu”. Wyd. AM Wrocław i fabryka Wagonów „Świdnica” w Świdnicy, 1973, str. 27-32 (in Polish)

 

25. Zatoński W., Smolik R., Lange A., Zwoliński J., Sidorowicz W., Wojciechowski F., Bem Z., Starzyk J., Rzeszutko B., Szymańska J., Hampel E., Okrojek M.:

Badania nad stanem zdrowia zatrudnionych w zawodzie spawacza.

Referaty „Medycyna dla przemysłu”.Wyd. AM Wrocław i Fabryka Wagonów „Świdnica” w Świdnicy, 1973, str.33-37. (in Polish)

 

26. Lange A., Smolik R., Zatoński W., Szymańska J.:

Autoantibodies and serum immunoglobulin levels in asbestos workers. (Autoprzeciwciała i poziom immunoglobulin w surowicy u robotników azbestowych).

Int. Arch. Arbeitsmed. 1974, 32, 313-325.

 

27. Głębowska H., Kosmala U., Plamieniak Z., Lange A., Szechiński J. Zatoński W.:

Anomalia pogranicza czaszkowo-kręgowego z gonadotropinową niewydolnością przysadki (The cranio-vertebal boundary anomaly with pituitary gonadotrophic insufficiency).

Endokrynol.Pol., 1974, 25(2), 153-158.

 

28. Harłozińska A., Lange A., Wożniewski A., Kasprzak A., Żółczyńska-Kasperowicz B., Szymańska J.:

Antitumor immunity in patients with carcinoma of the large intestine. (Odporność przeciwko guzowi u pacjentów z rakiem jelita grubego).

Arch. Immunol. Ther.Exp. 1974, 22, 541-549.

 

29. Lange A., Chachaj W., Knapik Z., Hańczyc H., Cieślińska A., Kuczyńska K.:

Immunoflorescent defection of autoantibodies and serum immunoglobulin levels in ulcerative colitis patients.

(Immunofluorescencyjne badanie autoprzeciwciał i poziomów immunoglobulin w surowicy u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego).

Ann. Immunol. 1975, 7, 55-56

 

30. Lange A.:

O nowym zestawie do oznaczania zdolności wiązania DNA przez surowice.

Pol.Tyg.Lek. 1976, 31, 1249-1250. (in Polish)

 

31. Lange A., Roitt I.M., Doniach D :

A double antibody solid phase assay for DNA autoantibodies for clinical use. (Test stałej fazy podwójnego przeciwciała dla badania autoprzeciwciał DNA dla użytku klinicznego).

Clin. Exp. Immunol.1976, 25, 191-198.

 

32. Matej H., Lange A., Smolik R.:

HLA antigens in asbestosis (Antygeny HLA w Azbestozie).

Arch.Immunol.Ther.Exp.1977, 25, 489-491.

33. Lange A., Smolik R., Zatoński W., Zwoliński J.,Garncarek D., Okrojek M., Gielgier Z.:

Serum immunoglobulin and other protein levels in arc welders. (Poziomy immunoglobulin i innych białek w surowicy u spawaczy łukowych).

Int. Arch. Occup. Environ. Hlth. 1977, 38, 189-196.

 

34. Smolik R., Lange A., Gajewski J., Garncarek D.:

Hepatitis associated antigen, autoantibodies and serum immunoglobulin levels in patients with liver injury following administration of antituberculosis drugs. (Antygen związany z zapaleniem wątroby, autoprzeciwciała i poziom surowiczych immunoglobulin, u pacjentów z uszkodzeniem watroby występującym w przebiegu tuberkuloterapii).

Arch. Immunol. Ther. Exp. 1977 , 25, 483-487.

 

35. Lange A.:

Freguency of anti-dsDNA and anti ssDNA anti-bodies in SLE and other diseases. (Częstotliwość przeciwciał przeciw dsDNA i ssDNA w toczniu rumieniowatym systemowym i innych chorobach).

Allergologia et Immunopathologia 1977, 5, 369.

 

36. Lange A:

Evaluation of the simulataneous estimation of anti-dsDNA and anti-ssDNA antibodies for clinical purposes. (Ocena znaczenia klinicznego jednoczesnego oznaczania przeciwciał przeciw dsDNA i ssDNA).

Clin.exp. Immunol. 1978, 31, 472-481

 

37. Lange A., Smolik R., Chmielarczyk W., Garncarek D., Gielgier Z.:

Diagnostic specificity of autoantibodies. II. Clustering of autoantibodies – role in diagnosis and in comparison to E- and EAC-RFC peripheral blood profiles and immunoglobulin levels. (Diagnostyczne znaczenie autoprzeciwciał. II. Gromadne występowanie autoprzeciwciał – znaczenie dla rozpoznawania i odniesienie do E- i EAC-RFC we krwi i poziomów immunoglobulin).

Arch. Immunol. Ther. Exp., 1978, 26, 881-885.

 

38. Lange A., Garncarek D., Charzyńska E., Mydlak H.:

Diagnostic specificity of autoantibodies. III. Age related changes in autoantibodies appearing, serum IgD levels and thier association with peripheral blood lymphocyte profiles. (Diagnostyczne znaczenie autoprzeciwciał. III. Zależne od wieku zmiany w pojawianiu się autoprzeciwciał , poziomy surowiczej IgD i ich powiązanie z profilem limfocytów krwi obwodowej).

Arch.Immunol. Ther.Exp., 1978, 26,887-892

 

39. Lange A., Jacak A., Garncarek D.:

Diagnostic specificity of autoantibodies. IV. A double antibody solid phase RIA for DNA antibodies-significance of dsDNA and ssDNA antibodies with test standardization attempts.(Diagnostyczne znaczenie autoprzeciwciał. IV Test radioimmunologiczny stałej fazy z podwójnym przeciwciałem do oznaczania przeciwciał DNA – znaczenie przeciwciał przeciw dsDNA i ssDNA oraz podstawy standaryzacji).

Arch. Immunol. Ther. Exp., 1978, 26, 893-898.

 

40. Lange A., Smolik R., Chmielarczyk W., Garncarek D., Gielgier Z.:

Cellular Immunity in asbestosis. (Odporność komórkowa w azbestozie).

Arch. Immunol. Ther. Exp., 1978, 26,899-904.

 

41. Matej H., Lange A., Garncarek D., Smolik R., Roszak E.:

HLA and antinuclear antibody incidence in asbestos workers. (HLA a występowanie przeciwciał przeciwjądrowych u robotników zakładu azbestowego).

Arch. Immunol. Ther. Exp., 1978, 26, 201-205.

 

 42. Lange A.:

Autoalergia na DNA i patomechanizm środowiskowej indukcji przeciwciał przeciwjądrowych.

Pol.Tyg.Lek., 1978, 33(13), str. 511-513 (streszczenia prac habilitacyjnych) (in Polish)

 

43. Smolik R. , Lange A. , Zwoliński J., Garncarek D., Rzeszutko B., Chmielarczyk W.:

The follow-up study of lung function in antinuclear positive and negative asbestos workers.

(Prospektywne badanie funkcji narządu oddechowego u robotników zakładu azbestowego z obecnymi i bez przeciwciał przeciwjądrowych).

Arch. Hig. Rada Toksykol., 1979, 30, suppl. 819-824.

 

44. Smolik R., Lange A.:

Udział mechanizmów odpornościowych w patomechaniźmie chorób zawodowych. (Immunological mechanisms in occupational diseases).

Pol. Arch. Med. Wewn., 1979, 62, 137-144.

 

45. Konopińska D., Kubik A., Lange A., Siemion I.Z., Ślopek S.:

Synthesis of the Gln-1-facteur-thymique serique and its evaluation with human E-rosette.

( Synteza Gln -1-faktueur thymique serque i jego ocena z użyciem testu ludzkich rozet E).

Molec. Immunol., 1980, 17 , 1213-1218.

 

46. Lange A.:

An epidemiological survey of immunological abnormalities in asbestos workers. I. Non-organ and organ specific autoantibodies. (Epidemiologiczny przegląd zaburzeń immunologicznuch u robotników zakładu azbestowego.I. Narządowo niespecyficzne i specyficzne autoprzeciwciała).

Environ.Res., 1980, 22, 162-175.

 

47. Lange A.:

An epidemiological survey of immunological abnormalities in asbestos workers. II. Serum immunoglobulin levels.

(Epidemiologiczny przegląd zaburzeń immunologicznych u robotników zakładu azbestowego. II. Poziomy immunoglobulin w surowicy).

Environ. Res., 1980, 22, 176-183

 

48. Lange A., Skibiński G., Garncarek D.:

The follow-up study of skin reactivity to recall antigens and E- and EAC-RFC profiles in blood in asbestos workers. (Prospektywne badanie odczynności skórnej na potoczne antygeny i profil we krwi E- i EAC-RFC u robotników zakładu azbestowego).

Immunobiol, 1980, 157 , 1-11.

 

49. Smolik R., Lange A., Garncarek D., Kochański W., Nawara B.:

Zagadnienie odporności humoralnej u kontaktujacych się z radonem pracownic zakładów przyrodoleczniczych.

Probl. Uzdrow. 1980, z.1(147), 63-68. (in Polish)

 

50. Rogalski E., Kołodziej J., Garncarek D., Lange A.:

Wyniki leczenia operacyjnego raka oskrzela z zastosowaniem immunoterapii (Results of immunotherapy of lung carcinoma).

Pol.Przegl.Chir., 1981,suppl. 1, 17-20.

 

51. Lange A.:

Anergy and autoimmunity in asbestos exposed people. (Anergia i autoodporność u ludzi eksponowanych na azbest).

Arch.Immunol. Ther. Exp. 1982 , 30, 207-210.

 

 52. Szyba K., Lange A.:

A carrier function of asbestos fibers in benzo(a)pyrene mutagenicity. (Funkcja nośnikowa włókien azbestowych w mutagenności benzo(a)pyrenu.

Arch. Immunol. Ther. Exp., 1982, 30 , 257-260.

 

1. Matej H., Lange A., Kunicka J., Garncarek D., Kałamarz M., Smolik R.:

HLA and the conseqence of long-lasting asbestos exposure.

Arch. Immunol. Ther. Exp. 1982, 30, 207-210.

 

54. Ernst M., Lange A., Havel A., Ennen J., Flad H-D.:

Dissociation of tumor target cell induced chemiluminescence and cytolytic activity of human natural killer cell enriched cell populations.

Immunobiology, 1983, 165, 258-259

 

55. Lange A.:

Pattern of responsiveness to DNA antigenicity and clinical variants of systemic lupus erythematosus. (Wzór odpowiedzi na antygenowość DNA i kliniczne odmiany tocznia rumieniowatego trzewnego).

Mag.Reumatol. 1983, 24, 1-13.

 

56. Lange A., Nineham L.,Garncarek D., Smolik R.:

Circulating immune complexes and antiglobulins (IgG and IgM) in asbestos induced lung fibrosis. (Krążące kompleksy immunologiczne i przeciwciała przeciwglobulinowe (IgG i IgM) w wywołanym azbestem zwłóknieniu płuc).

Environ. Res. 1983 , 31, 287-295.

 

57. Szyba K., Lange A.:

A presentation of benzo(a)pyrene to microsomal enzymes by azbestos fibers in the Salmonella mammalian microsome mutagenicyty test. ( Prezentacja benzo(a)propylenu enzymom mikrosomalnym przez włókna azbestowe w Salmonellowym mikrosomalnym teście na mutagenność).

Environ. Hlth. Persp. 1983, 51 , 337-341.

 

58. Ernst M., Lange A., Flad H-D., Havel A., Ennen J., Ulmer J.A.:

Dissociation of responses measured by natural cytotoxicity and chemiluminescences).

Europ. J. Immunol. 1984, 14, 634-639.

 

59. Flad H.-D., Lange A., Havel A., Ernst M., Jacak A., Fetting R., Ulmer A.J., Haas H., Gross W., Schlaak M.

Natural killer cells and macrophages in SLE.

Recent Advances in SLE (eds. P.H. Lambert, L. Perrin, S. Izui), Academic Press. London, 1984, 97-111.

 

60. Lange A.:

Kliniczne aspekty procesów autoimmunizacyjnych.

Immunologia Polska 1984 , IX, 1:79-86. (in Polish)

 

61. Lange A.:

Przeciwciała przeciwko kwasowi dezoksyrybonukleinowemu i jego białkowemu kompleksowi- powstawanie i znaczenie kliniczne.

Post.Hig. Med. Dośw., 1984, 38, 681-691. (in Polish)

 

62. Haas H., Havel A., Lange A., Gross W., Flad H-D., Schlaak M.,

Zirkulierende Immunokomplexe und NK-Aktivitat beim systemischen Lupus erythematodes.

Immun.Infekt. 1984,12, 75-78.

 

63. Baran J., Lange A., Przestalski M.:

Autoprzeciwciała i reaktywność skórna na PPD SK-SD u chorych z rakiem krtani.

Autoantibodies and skin reactivity to PPD SK- SD in pharynx carcinoma patients.

Otolaryngol. Pol., 1984, suppl., 183-185.

 

64. Ernst M., Lange A., Havel A., Ennen J., Ulmer A.J., Flad H.-D.:

Monocytes are the effector cells in tumor target cell induced chemiluminescence: NK cells do not generate activated oxygen species.

Analytical Applications of bioluminescence and chemiluminescence (eds. L.J. Kricka, P.E. Stanley, G.H.G. Thorpe, T.P. Whitehead), Academics Press, London, 1984, 315-331

 

65. Dżugaj A., Szyba K., Lange A.:

Adsorption of 3-MC onto chrysotile fibres enhances aryl hydrocarbon hydroxylase inducement in mice.

In Vitro Effects of Mineral Dusts (eds. E.G. Beck, J. Bignon), Nato ASI Series,vol.G3, Springer 1985, 467- 474

 

66. Badowski A., Badura R., Buczek A., Kaszubkiewicz C., Lange A. Orłowski T., Wieczorek Z.:

Evaluation of immunity of sheep after splenectomy, splenic artery ligation and autotransplantation of splenic tissue.

Arch. Immunol.Ther.Exp., 1985, 33 471-488.

 

67. Łaba C., Haas H., Jodkowski J.T. Lange A.:

Procedure for evaluation of a liguid pliase radioimmunoassay determining immune complexes in sera.

Lectures Notes in Biomathematics immunology and Epidemiology (eds. G.W. Hofman, T. Hraba), Springer 1985, vol.65, 224-228.

 

68. Lange A., Garncarek D., Tomeczko J, Ciechanowski G., Bisikiewicz R.:

Outcome of asbestos exposure (lung fibrosis and antinuclear antibodies) with respect to skin reactivity. An 8-year longitudinal study. (Następstwa ekspozycji na azbest (zwłóknienie płuc i przeciwciała przeciwjądrowe) w odniesieniu do odczynowości skórnej. 8-letnie badanie prospektywne).

Environ.Res., 1986, 41, 1-13.

 

69. Lange A., Flad H.-D., Ernst M., Jacak A., Ulmer A.J.:

Effect of human recombinat interleukin 2 on natural kiling of low density percoll fraction cells.

Immunol Letters, 1986, 12, 243-250

 

70. Łaba C., Haas H., Jodkowski J., Lange A.:

Statistical analysis of a liquid phase radioimmunoassay for immune complex determination.

Arch. Immunol. Ther. Exp., 1986, 34, 111-127.

 

71. Lange A., Flad H.-D., Ernst M., Jacak A., Jaźwiec B., Scholz U., Ulmer A.J.:

Interleukin 2 induces appearance of LGL/Leu11+/K562 lytic cells in Leu11 low density peripheral blood mononuclear cell population.

Immunology Letters,1987, 15, 1-7.

 

72. Lange A., Ernst M., Jaźwiec B., Ennen J., Flad H. – D. :

Large granular lymphocytes are central cells in the interleukin-2-dependent differentitation pathway of natural killer cells.

Nat. Immun. Cell Growth Regul., 1987 , 6, 237-249.

 

73. Haas H., Lange A., Schlaak M. :

Homogenous immunoglobulins in the sera of lung carcinoma patients receiving cytotoxic chemotherapy – detection with the use of isoelectric focusing and immunoblotting.

Clin. Exp. Immunol., 1987, 70, 630-639.

 

74. Łaba C., Początek I., Lange A.:

Standaryzacja klinicznej i laboratoryjnej oceny układu odpornościowego. I. System informatyczny analizujacy wynik badań autoprzeciwciał.

Immunologia Polska, 1988, XIII, 2, 139-147. (in Polish)

 

75. Klimczak A., Lange A., Łaba C., Początek I.:

Standaryzacja klinicznej i laboratoryjnej oceny układu odpornościowego. II. Ocena badania powtarzalności wyników immunofluorescencyjnego oznaczania autoprzeciwciał.

Immunologia Polska, 1988, XIII, 2, 149-157. (in Polish)

 

76. Moniewska A., Szyba K., Jaźwiec B., Lange A.:

Chrysotile A affects YAC-1 cytolytic activity of spleen cells.

Arch. Immunol. Ther. Exp., 1989, 37(1-2), 61-68.

 

77. Lange A., Pietrzyca B., Moniewska A., Rabczyński J.:

Long-term effect of 3methylcholanthrene-coated asbestos fibres on the immune status of F1 (NZB*C57B1/6) mice.

(eds.Mossman B.T., Begin R.O.) : Effects of mineral dusts on cells. Springer-Verlag, NATO ASI Series, vol. H30, 1989, 123-131

 

78. Pietrzyca B., Moniewska A., Lange A.:

Effects of 3methylcholanthrene-coated asbestos on hematological status of F1 ( NZB*C57B1/6 ) mice.

(eds. Mossman B.T., Begin R.O.) : Effects of mineral dusts on cells. Springer-Verlag, NATO ASI Series, vol. H30, 1989, 407-414.

 

79. Lange A., Łaba C., Garncarek-Lange D., Tomeczko J., Matej H., Nowakowska B.:

Risk factors of asbestos-related cancers.

(eds. Mossman B.T.>, Begin R.O.) : Effects of mineral dusts on cells. Springer-Verlag, NATO ASI Series, vol. H30, 1989, 445–454

 

80. Lange A., Flad H.-D., Fetting R., Moniewska A., Jaźwiec B., Ernst M., Ennen J.:

Autologous regulation of rIL-2 activated natural killer cells.

Schmidt R.E. (ed.): Natural killer cells: biology and clinical application. Basel, Karger, 1990, 197-202.

 

81. Lange A., Kołodziej J., Tomeczko J., Toporski J., Sędzimirska M., Jaźwiec B., Bocheńska J., Mróz E., Bielecka E., Wąs A., Glejzer O., Tomaszewska-Toporska B., Jagas A., Żukowska B., Spaltenstein A., Bieranowska D., Klimczak A.:

Aggressive chemotherapy with autologous bone marrow transplantation in small cell lung carcinoma.

Arch. Immunol. Ther. Exp., 1991, 39, 431-439.

 

82. Lange A., Fetting R., Jaźwiec B., Moniewska A., Ennen J., Ernst M., Flad H.-D.:

Augmentation of interleukin 2 activated cytotoxicity after treatment of cells with inhibitors of interferon production.

Cellular Immunol., 1991, 133, 285-294.

 

83. Lange A., Jaźwiec B., Tomaszewska-Toporska B., Toporski J.:

Recovery of natural cytotoxicity after bone marrow transplantation.

Immunol. Invest., 1991, 20, 207-213.

 84. Lange A., Mróz E., Bieranowska D., Tomaszewska-Toporska B., Toporski J., Jaźwiec B.:

Intravenous immunoglobulins in prophylaxis and therapy of infectious complications after bone marrow transplantation.

Helmke K., Hofstaetter T. (eds.): Infektionen und Autoimmunerkrankungen: Neue therapeutische Ansatze mit Immunoglobulinen und deren Derivaten, pmi Verlag, Frankfurt, 1991, 101-110.

 

85. Sędzimirska M., Jacak A., Łaba c., Klimczak A., Lange A.:

Variants of SLE a statistical approach for discrimination of a group of SLE cases into different subgroups sharing symptomatology. A pilot study.

Arch.Immunol.Ther.Exp., 1991, 39, 397-404.

 

86. Bocheńska J., Marciniak M., Bieranowska D., Spaltenstein A., Jaźwiec B., Moniewska A., Kołodziej J., Schmitz H., Egg A., Lange A.:

Clinical and immunological assessment of the effectiveness of spleen hydrolysate* adjuvant therapy on the recovery of lung cancer patients after thoracic surgery.

Deutsche Ztschr. Onkologie, 1992, 24(4), 97-102.

 

87. Glejzer O., Sędzimirska M., Tomaszewska-Toporska B., Tomeczko J., Kołodziej J., Pacuszko T., Wąs A., Bocheńska J., Jaźwiec B., Klimczak A., Spaltenstein A., Mróz E., Starek J., Baldy-Chudzik K., Nowakowska B., Pacyńska J., Hawling St., Żukowska B., Lange A.:

Allogeniczny przeszczep szpiku w białaczkach szpikowych: uwarunkowania chemiczne przeszczepu, przebieg kliniczny,wyniki.

Acta Haematol. Polon., 1992, vol. 23(2), suppl.1, 49-59.

 

88. Lange A., Kichler-Glejzer O., Sędzimirska M., Tomaszewska-Toporska B., Tomeczko J., Pacuszko T., Bocheńska J., Jaźwiec B., Klimczak A., Mróz E., Nowakowska B., Hawling St.:

Przeszczep szpiku kostnego w chorobach nowotworowych. I. Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego (Bone marrow transplantation in cancer. I. Allogeneic bone marrow transplantation).

Klinika, 1993, vol. 2(9), 18-24 .

 

89. Lange A., Dłubek D., Klimczak A., Pacuszko T., Suchnicki K., Tomeczko J.:

Przeszczep szpiku kostnego w chorobach nowotworowych. II. Autologiczny przeszczep szpiku kostnego i/lub z komórek macierzystych szpiku z krwi obwodowej (Bone marrow transplantation in cancer. II. Autologous bone marrow transplantation and/or PBSC).

Klinika, 1994, 7, 3-8.

 

90. Lange A., Marcinek I.:

Przeszczepy allogenicznego szpiku : uwarunkowania, możliwości i stan obecny.

Służba Zdrowia, 1994, 43-44, 21-22. (in Polish)

 

91. Kaczmarek-Kanold M., Kałas A., Lange A., Nowakowska B., Pacuszko T., Radwańska U., Tomaszewska-Toporska B., Wachowiak J.:

Transplantacja szpiku allogenicznego w białaczkach szpikowych u dzieci i młodzieży.

Pedriatria Polska, 1994, LXIX, 9, 759-764. (in Polish)

 

92. Lange A., Moniewska A., Fetting R., Ernst M., Flad H.-D.:

rIL-2 activated killer cell generation is influenced by autologous TNFα production.

Nat. Immun. & Cell Growth Regul., 1995, vol. 14(1), 2-10 IF 1.431

 

93. Świder C., Łaba A., Moniewska A., Duchrow M., Gerdes J., Flad H.-D., Lange A.:

Presence of mRNA for IFNγ in blood mononuclear cells is associated with an active stage I sarcoidosis.

Clin. Exp. Immunol., 1995, vol. 100(3), 401-405 IF 2.680

 

94. Lange A.:

Gammaglobulin in bone marrow transplantations.

(ed. F. Damacco): Immunoglobulins in Therapy. Medizinische Verlag GmbH (Germany), 1995, 59-64.

 

95. Karabon L., Moniewska A., Łaba A., Świder C., Lange A.:

IL-6 is present in sera of bone marrow transplanted patients in aplastic period and high levels of IL-6 during acute graft-versus-host disease is associated with severe gut symptoms.

Ann. NY Acad Sci., 1995, 762,439-442 IF 0.868

 

96. Karabon L., Tomeczko J., Lange A.:

IL-6 and IL-4 related proteins (CRP and IgE) are prognostic factors of asbestos-related cancer.

Ann. NY Acad Sci., 1995, 762, 435-438 IF 0.868

 

97. Lange A., Klimczak A., Karabon L., Suchnicki K.:

Cytokines, adhesion molecules (E-selectin and VCAM-1) and graft-versus-host disease.

Arch. Immunol. Ther. Exp., 1995, 43, 99-105.

 

98. Bogunia-Kubik K., Polak M., Lange A.:

Serological typing of DRw52 group (especially DR13) gives the highest proportion of errors as shown by confirmatory oligotyping.

Human Immunology, 1996, 47(1-2), p.87

99. Lange A., Marcinek I., Pacuszko T.:

Hematopoietic progenitor cell transplantation in Poland: structure and clinical practice.

Annals of Transplantation, 1996, vol. 1(1), 63-66.

 

100. Lange A., Karabon L., Klimczak A., Dłubek D., Bogunia-Kubik K.,Świder C., Suchnicki K.:

Serum IFN-γ and CRP levels as predictors of acute GvHD in allogeneic hematopoietic precursors cells (marrow or PBPC) recipients.

Transplantation Proceedings, 1996, 28(6) 3522-3525 IF 0.726

 

101. Lange A.:

Strategy of conditioning therapy for hematopoietic cell transplantation.

Reports of Practical Oncology, 1996, vol. 1(1), 25-28.

 

102. Dłubek D., Klimczak A., Łaba A., Lange A.:

Immunologiczne aspekty przeszczepiania komórek hematopoetycznych.

„Przeszczepianie komórek hematopoetycznych”, Wyd. PANOPTICOS Poznań, 1996, 86-94.

103. Tomeczko J., Pacuszko T., Napora P., Lange A.:

Treatment intensification which includes high-dose indukction improves survival of lung caricinoma patients treated by high-dose chemotherpy with hematopoetic progenitor cell rescue but does not prevent high rate of relapses.

Bone Marrow Transplant. , 1996, 18, suppl.1,44-47.

 

104. Schmitz N, Bacigalupo A, Labopin M, Majolino I, Laporte JP, Brinch Cook G, Deliliers GL, Lange A., Rozman C., Garcia-Conde J, Finke J, Domingo-Albos A, Gratwohl A:

Transplantation of peripheral blood progenitor cells from HL identical sibling donors. European Group for Blood and Marro Transplantation (EBMT).

Br. J. Haematol. 1996, 95(4), 715-723 IF 3.065

105. Mackiewicz A., Kapcińska M., Łaciak M., Malicki J., Murawa P., Nowak J., Sibilska E., Wiznerowicz M., Bręborowicz D., Lange A., Hawley R.G., Heinrich P.C., Rose-John S.:

Human melanoma gene therapy: from animal studies to clinical trials.

Biotechnologia, 1996, 4(35), 42-54

 

106. Klimczak A., Lange A.:

Immunopatomorfologiczna ocena apoptozy w reakcji GvH u chorych po allogenicznym przeszczepie szpiku kostnego.

Alergologia, Astma, Immunologia, 1996, 1(2), 99

 

107. Milewicz A., Klimczak A., Karabon L. Lange A., Tupikowska-Bednarek, Szymanek J., Bidzińska B.:

IL-6 in cyst fluid and autoantibodies in sera in patients with GrossCyst Breast Benign diesease.

Gynecological Endocrinology, vol. 10 sup. 4, 1996

 

108. Lange A.:

Wysokodawkowana chemioterapia w chłoniakach nieziarniczych.

Współczesna Onkologia, 1997, 1, 32-35.

 

109. Bogunia-Kubik K., Świder C., Polak M., Pacuszko T., Lange A.:

NcoI polymorphism within the TNFα promoter region and the first intron of TNFβ gene in association with DRB1 specificities in healthy volunteers.

Immunogenetics: Advances and Education (eds. AJ. Madrigal, M. Bencova, D. Middleton & D. Charron). Kluwer Acad. Publishers, NATO ASI Series, 3. High Technology – vol. 35, 1997, 163-168.

 

110. Tomeczko J., Napora P., Dłubek D., Pacuszko J., Bocheńska J., Teucher T., Schmitz H., Lange A.:

Adjuvant spleen ultrafiltrate immunotherapy in unresectable advanced non small cel

lung cancer.

Arzniem.-Forsch./Drug Res., 1997, vol. 47(II) Nr 12, 1411-1416

 

111. Seitzer U., Świder C., Stuber F., Suchnicki K., Lange A., Richter E., Zabel P., Muller-Quernheim J., Flad H-D., Gerdes J.:

Tumor necrosis factor alpha promoter gene polymorphism in sarcoidosis.

Cytokine, 1997, 9(10), 787-790.

 

112. Tomeczko J., Pacuszko T., Klimczak A., Lange A.:

Wysokodawkowa chemioterapia z przeszczepianiem autologicznych komórek progenitorowych układu krwiotwórczego w raku drobnokomórkowym płuc (High dose chemotherapy with autologus peripheral blood progenitor cells transplantation in small cell lung cancer).

Współczesna Onkologia, 1997, 3, 41-44

 

113. Lange A.:

Nauki medyczne w Polsce Zachodniej spostrzegane przez lekarza, immunologa i wrocławianina.

50 lat rozwoju nauki na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Ossolineum, Oddział PAN Wrocław, 1997, 136-145.

 

114. Jungerman M., Sędzimirska M., Lange A., Witt M.:

Application of microsatellite markers for monitoring of reconstitution pattern in patients after bone marrow transplantation/peripheral blood progenitor cell transplantation.

Arch. Immunol. Ther. Exp., 1998, 46, 39-43

 

115. Pazdur J., Płoski R., Bogunia-Kubik K., Polak M., Lange A., Jastrzębska E., Ryżewska Can HLA-DRB1 typing have prognostic value in patients with undifferentiated chronic arthritis ?

Tissue Antigens, 1998, 51, (Letter to the Editor), 678-680. IF 2.305

 

116. Tomeczko J., Pacuszko T., Klimczak A., Lange A.:

High-dose chemotherapy in small cell lung cancer: results and factors affecting the outcome of the procedure

Bone Marrow Transpl., 1998, 22, suppl. 3, S108-S110 IF 2.111

 

117. Perey L., Rosti G., Lange A., Bosquee L., Pasini F., Humblet Y., Hamdan O., Pampallona S., Leyvraz S.:

Final results of the EBMT study of sequential high-dose ICE with circulating progenitor cells (CPC) in small cell lung cancer (SCLC).

Bone Marrow Transpl., 1998, 22, suppl. 3, S111-S114. IF 2.111

 

118. Mackiewicz A., Kapcińska M., Wiznerowicz M., Malicki J., Nawrocki S., Nowak J., Murawa P., Sibilska E., Kowalczyk D., Lange A., Hawley RC., Rose-John S.:

Immunogene therapy of human melanoma. Phase I/II clinical trial.

Adv. Exp. Med. Biol., 1998, 451, 557-560

 

119. Sędzimirska M., Pacuszko T., Klimczak A., Kichler O., Suchnicki K., Bocheńska J., Dłubek D., Karabon L., Lange A.:

Hematopoietic cell transplantation: activity and results of the BMTUnit, K.Dłuski Hosp/Inst. Immunol & Exp. Therapy, Wrocław, Poland.

Bone Marrow Transpl., 1998, 22, suppl. 4, S57-59. IF 2.111

 

120. Jungerman M., Sędzimirska M., Lange A., Witt M.:

Application of microsatellite markers for monitoring of reconstitution pattern in patients after bone marrow transplantation/peripheral blood progenitor cell transplantation.

Arch. Immunol. Ther. Exp., 1998, 46, 39-43

 

121. Dłubek D., Pacuszko T., Suchnicki K., Lange A.:

G-CSF mobilized leukapheresis products: cellular characteristics and clinical performance in allografting.

J. Hematotherapy, 1999, vol. 8, 157-166 IF 3.116

 

122. Lange A.:

Zbadanie i wykorzystanie relacji pomiędzy ekspresją protoonkogenów a odpowiedzią na immuno/chemioterapię.

Badanie ekspresji genu Bcr-abl w przewlekłej białaczce szpikowej w odniesieniu do odpowiedzi na IFN i jako zwiastuna niekorzystnego zwrotu choroby.

Badanie ekspresji onkogenów w raku jajnika (erb-b2, bcl-2) i mRNA dla interleukiny 6 w odniesieniu do odpowiedzi na IFN i chemioterapię.

„Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Program DIAMOL’1996. Spotkanie laureatów” wyd. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 1999, str. 97-100.

 

123. Sozańska B., Dudycz-Sulicz K., Skopczyńska H., Dłubek D., Dybko J., Bernatowska Matuszkiewicz E., Lange A.:

Alternatywny przeszczep komórek hematopoetycznych u dzieci z zespołami niedoboru odporności (procedura, wyniki). Alternative hematopoietic progenitor cells transplantation in children with immunodeficiency syndromes (procedure, results).

Nowa Pediatria, 1999, 15, 81-86.

 

124. Świder C., Schnittger L., Bogunia-Kubik K., Gerdes J., Flad H.-D., Lange A., Seitzer U. :

TNF and HLA-DR genotyping as potential prognostic markers in pulmonary sarcoidosis.

Eur. Cytokine Network, 1999, vol. 10(2), 143-146. IF 1.862

 

 

125. Kryczek I., Gryboś M., Lange A.:

Produkcja IL-6 charakteryzuje komórki raka jajnika i ma znaczenie biologiczne i kliniczne (Biological and clinical impact of IL-6 production by ovarian carcinoma cells).

Współczesna Onkologia, 1999, 3(5), 195-198

 

126. Leyvraz S., Perey L., Rosti G., Lange A., Pampallona S., Humblet Y., Bosquee L., Pasini F., Marangolo M.: Multiple courses of high-dose Ifosfamide, Carboplatin and Etoposide with peripheral blood progenitor cells and filgrastim for small cell lung cancer: a feasibility study from the European Group for Blood and Marrow Transplantation.

J. Clin. Oncology, 1999, 17, p. 3531-3539 IF 7.963

 

127. Klimczak A., Lange A.:

Apoptosis of keratinocytes is associated with infiltration of CD8+ lymphocytes and accumulation of Ki67 antigen.

Bone Marrow Transplantation, 2000, 26(10), 1077-1082 IF 2.396

 

128. Kryczek I., Gryboś M., Karabon L., Klimczak A., Lange A.:

IL-6 production in ovarian carcinoma is associated with histiotype and biological characteristics of the tumor and influences local immunity.

Brit. J. Cancer, 2000, vol. 82(3), 621-628. IF 3.036

 

129. Bogunia-Kubik K., Łaba A., Lange A.:

Sprawozdanie z warsztatów kontroli jakości typowania antygenów zgodności tkankowej. Report from the Quality Control Workshop for HLA typing.

Acta Hematol. Pol., 2000, 31(2), 205 –211

 

130. Bogunia-Kubik K., Lange A.:

Typowanie antygenów zgodności tkankowej u potencjalnych dawców i biorców przeszczepów komórek hematopoetycznych. HLA typing in potential donors and recipients of hematopoietic stem cell transplantation.

Acta Hematol. Pol., 2000, 31(2), 113–125

 

131. Bogunia-Kubik K., Łaba A., Grzywacz B., Polak M., Lange A.:

Report from the proficiency testing of HLA class I typing for Central East Europe.

EFI Newsletter, 2000,31, 1-4

 

132. Lange A., Dłubek D., Gryboś M., Klimczak A., Kryczek I.:

Biologiczne uwarunkowania wysokodawkowej chemioterapii w rakach sutka, jajnika i raka drobnokomórkowego płuc. (On the use of biological parameters in prediction of response to high dose chemotherapy in breast, ovarian and small cell lung cancer).

Współczesna Onkologia, 2000, 4(5), 203-206.

 

133. Łaba A., Koćwin E., Lange A.:

Badania serologiczne i cytochemiczne w nadzorze zakażenia wirusem cytomegalii lub jego reaktywacji po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych.

Pol. Arch. Med. Wewn., 2000, CIII, vol. 5-6, 241-246.

 

134. Bogunia-Kubik K., Łaba A., Lange A.:

Sprawozdanie z II tury warsztatów kontroli jakości typowania antygenów zgodności tkankowej.

Postępy Hig. Med. Dośw., 2000, 54(6), 759-766.

 

135. Lange A., Dłubek D., Lange J.:

Anti-T-lymhocyte globulin in conditioning of hematopoietic stem cell transplantation in aplastic anemias in children.

Lectures to the Second ATG-Fresenius-Satellite-Symposium, wyd. Fresenius HemoCare, Germany, 2000,d 26, s.10-17.

 

136. Jółkowska J., Wachowiak J., Lange A., Kwissa M., Witt M.:

Molecular assessment of Post-BMT chimerism using various biologic specimens and automated DNA sizing technology.

Journal of Hematotherapy& Stem Cells Research, 2000, vol 9, 263-268 IF 3.16

 

137. Bogunia-Kubik K., Tomeczko J., Suchnicki K., Lange A.:

HLA-DRB1*03, DRB1*11 or DRB1*12 and their respective DRB3 specificities in clinical variants of sarcoidosis.

Tissue Antigens, 2001, Jan, 57(1), 87-90 IF 2.305

 

138. Lange A., Grzywacz B., Łaba A.:

Reminiscences from the Central East European Workshop on HLA.

EFI Newsletter 2001, 34, 9

 

139. Bogunia-Kubik K., Polak M., Lange A.:

TNF-alpha and TNF-beta polymorphic features associate with toxic complications in patients after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.

Proceedings of the „European Federation of Immunological Societies – EFIS 2000″ (Poznań, Poland, September, 23-27, 2000),eds. Mackiewicz A., Kurpisz M., Żeromski J., publ., Monduzzi Editore, Bologna(Włochy), 2001, 211-217.

 

140. Wiela-Hojeńska A., Hurkacz M., Orzechowska-Juzwenko K., Pacuszko T., Tomeczko J., Lange A., Bocheńska J.:

Optymalizacja megachemioterapii oraz terapii po przeszczepach szpiku poprzez monitorowanie czynności nerek u chorych na nowotwory.

Postępy Farmakoterapii, 2001, 2 (3/4), 55-59

 

141. Klimczak A., Lange A.:

Zastosowanie barwienia przeciwciałem przeciwko CD20 w wyborze immunoterapii uzupełniającej podstawowe leczenie chłoniaków B.

Współczesna Onkologia, 2002 ,6 (1),12-16

 

142. Karabon L., Polak M., Pacuszko T., Grzywacz B., Kościńska K., Pietraszek E., Kalota A., Lange A.:

HLA typing for donor-recipient matching in unrelated donor hematopoietic stem cell transplantation.

Transplantation Proceedings, 2002 , 34(2), 668-670 IF 0.478

 

143. Dłubek D., Dybko J., Wysoczańska B., Łaba A., Klimczak A., Kryczek I., Konopka L., Lange A.:

Enrichment of normal progenitops in counterflow centrifugal elutriation (CCE) Fractions of fresh CML leukapheresis products.

Eur. J. Haematology, 2002, 68, 281-288 IF 1.807

 

144. Lange A., Dłubek D., Pacuszko T., Dybko J., Wysoczańska B., Łaba A., Bocheńska J.:

Purification and characterisation of haematopoietic stem cells.

Advances in Tissue Banking, 2002, 6(15), 249-264

 

145. Kryczek I., Gryboś M., Dłubek D., Klimczak A., Rabczyński J., Lange A.:

Accumulation of CD45RO+ cells peritoneal carcinomatous fluid favours survival of ovarian carcinoma patients.

Cancer Immunology Immunotherapy, 2002, 51(9), 513-519 IF 2.759

 

146. Grzywacz B., Lange A.:

NK cells become Ki-67+ in MLC and expand depending on the lack of ligand for KIR on stimulator cells in IL-2 supplemented MLC.

Human Immunology, 2002, 63(8), 638-646. IF 2.573

 

147. Czyż J., Hellmann A., Dziadziuszko R., Hansz J., Goździk J., Hołowiecki J., Stella-Hołowiecka B., Kachel Ł., Knopińska-Posłuszny W., Nagler A., Meder J., Walewski J., Lampka E., Sułek K., Sawicki W., Lange A., Forgacz K., Suchnicki K., Pacuszko T., Skotnicki A., Mensah P., Jurczak W., Kuliczkowski K., Wróbel T., Mazur G., Dmoszyńska A., Wach M., Robak T., Warzocha K.:

High-dose chemotherapy with autologous stem cell transplantation is an effective treatment of primary refractory Hodgkin’s disease. Retrospective study of the Polish Lymphoma Research Group.

Bone Marrow Transplantation, 2002, 30, 29-34. IF 2.378

 

148. Mazur G., Wróbel T., Dłubek D., Jeleń M., Lange A., Kuliczkowski K.:

Zastosowanie cytometrii przepływowej w diagnostyce chłoniaków nieziarniczych (Flow cytometry for the diagnosis of non-Hodgkin’s lymphomas).

Pol. Arch. Med. Wewn., 2002, CVII, 5(5), 481-482.\

 

149. Bogunia-Kubik K., Polak M., Lange A.:

TNF polymorphisms are associated with toxic but not with aGvHD complications in the recipients of allogeneic sibling haematopoietic stem cell transplantation (HSCT)

Bone Marrow Transplantation, 2003, 32 (6), 617-622 IF 2.554

 

150. Bogunia-Kubik K., Suchnicki K., Lange A.:

HLA-DR11 in addition to donor age, gender relation and major blood group incompatibility influence the incidience of acute graft-versus-host disease post allogeneic haematopoietic stem cell transplantation

Transplantation Proceedings, 2003, 35, 1556 – 1558 IF 0.568

 

151. Zakliczyński M., Zakliczyńska H., Klimczak A., Nożyński J., Kozłowska K., Trzcińska I., Przybylski R., Wojarski J., Durmala J., Lange A., Zembala M.:

Phenotypic characterisation of cellular infiltrates in endomyocardial biopsies of heart transplant recipients with diagnosed steroid resistant cellular rejection.

Annals of Transplantation, 2003, 8(1), 13-8.

 

152. Lange A., Klimczak A., Dłubek D., Dybko J.:

B-cell lymphoproliferative syndrome and peripheral blood CD20+ cells expansion after hematopoietic stem cell transplantation: association with Fludarabine and anti-thymocyte globulin containing conditioning regimen

Transplantation Proceedings, 2003, 35(8), 3093-3095 IF 0.568

 

153. Wysoczańska B., Bogunia-Kubik K., Suchnicki K., Młynarczewska A., Lange A.:

Combined association between IFN-gamma 3,3 homozygosity and DRB1*03 in Lofgren’s syndrome.

Immunology Letters, 2004, 91, 2-3, 125-129 IF 1.71

 

154. Gennery A.R., Khawaja K., Veys P., Bredius R.G.M., Notarangelo L.D., Mazzolari E., Fisher A., Landais P., Cavazzana-Calvo M., Friedrich W., Fasth A., Wulffraat N.M., Matthes-Martin S., Bensoussan D., Bordigoni P., Lange A., Pagliuca A., Andolina M., Cant A.J., Davies E.G. for the EBMT Group and the European Society for Immunodeficiency:

Treatment of CD40 ligand deficiency by haematopoietic stem cell transplantation: A survey of the European experience, 1993-2002.

Blood, Feb 2004, 103, 1152 – 1157. IF 10.12

 

155. Młynarczewska A., Wysoczańska B., Karabon L., Bogunia-Kubik K., Lange A.:

Lack of IFN-gamma 2/2 homozygous genotype constitutes a risk factor of aGvHD manifestatio9n after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation.

Bone Marrow Transplant., 2004, 34, 339 – 344. IF 2.172

 

156. Czyż J., Dziadziuszko R., Knopińska-Posłuszny W., Hellmann A., Kachel L., Hołowiecki J., Goździk J., Hansz J., Avigdor A., Nagler A., Osowiecki M., Walewski J., Mensah P., Jurczak W., Skotnicki A., Sędzimirska M., Lange A., Sawicki W., Sułek K., Wach M., Dmoszyńska A., Kuś A., Robak T., Warzocha K.:

Outcome and prognostic factors in advanced Hodgkin’s disease treated with high-dose chemotherapy and autologous stem cell transplantation: a study of 341 patients.

Ann. Oncol. 2004, 15(8), 1222-1230. IF 3.605

 

157. Mazur G., Bogunia-Kubik K., Wróbel T., Karabon L., Polak M., Kuliczkowski K., Lange A.:

IL-6 and IL-10 promoter gene polymorphisms do not associate with the susceptibility for multiple myeloma.

Immunology Lett., 2004, 96(2), 241-246. IF 1.71

 

158. Bogunia-Kubik K., Lange A.:

HSP-7- hom gene epolymorphism of allogeneic haematopoietic stem cell transplant recipients contributes to the development of aGvHD.

Transplantation, 2005, 79(7), 815-820. IF 3.608

 

159. Bogunia-Kubik K., Młynarczewska A., Wysoczańska B., Lange A.:

Recipient IFN-gamma 3/3 genotype contributes to the development of chronic GvHD after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation.

Haematologica, 2005, 90(3), 425-426 IF 3.453

 

160. Kryczek I., Lange A., Mottram P., Alvarez X., Cheng P., Hogan M., Moons L., Wei S., Zou L., Machelon V., Emilie D., Terrassa M., Lackner A., Curiel T.J., Carmeliet P., Zou W.:

CXCL-12 and VEGF synergistically induce neoangiogenesis in human ovarian cancers.

Cancer Research, 2005, 65(2), 465-472. IF 8.649

 

161. Karabon L., Wysoczańska B., Bogunia-Kubik K., Suchnicki K., Lange A.:

IL-6 and IL-10 promoter gene polymorphisms of patients and donors of allogeneic sibling haematopoietic stem cell transplants associate with the risk of acute graft-versus-host disease.

Human Immunology, 2005, 66(6), 700-709. IF 2.605

 

162. Mazur G., Bogunia-Kubik K., Wróbel T., Karabon L., Polak M., Kuliczkowski K., Lange A.:

IL-6 and IL-10 promoter gene polymorphisms do not associate with the susceptibility for multiple myeloma.

Immunology Letters, 2005, 96(2), 241-246. IF 2.352

 

163. Wysoczańska B., Kańska K., Kuśnierz-Wolska B., Lange J. , Bernatowska E., Lange A.:

Porównanie efektywności przeszczepu komórek krwiotwórczych od dawców rodzinnych i alternatywnych u dzieci leczonych allogenicznym przeszczepem szpiku.

Pediatria Polska, 2005, 80, 6-7 , 502-508.

 

164. Wei S., Kryczek I., Zou L., Daniel B., Cheng P., Mottram P., Curiel T., Lange A., Zou W.: Plasmacytoid dendritic cells induce CD8+ regulatory T cells in human ovarian carcinoma

Cancer Research, 2005, 65 (12), 5020-5026. IF 8.649

 

165. Crawley Ch., Szydlo R., Lalancette M., Bacigalupo A., Lange A., Brune M., Juliusson G., Nagler A., Gratwohl A., Passweg J., Komarnicki M., Vitek A., Mayer J., Zander A., Sierra J., Rambaldi A., Ringden O., Niederwieser D., Apperley J.F.:

Outcomes of reduced intensity transplantation for chronic myeloid leukaemia: an analysis of prognostic factors from the Chronic Leukemia Working Party of the EBMT.

Blood, 2005, 106: 2969 – 2976 (bez afiliacji IITD) IF 10.131

 

166. Dłubek D., Witkiewicz W., Lange A.:

Szpikowe komórki macierzyste – identyfikacja i zastosowanie kliniczne.

Postępy Biologii Komórki, 2005, 32 (suppl. 23), 125-131.

 

167. Bogunia-Kubik K., Mazur G., Urbanowicz I., Wróbel T., Kuliczkowski K., Woźniak M., Lange A.: Lack of association between the TNF-alpha promoter gene polymorphism and susceptibility to B-cell chronic lymphocytic leukaemia.

International Journal of Immunogenetics, 2006, 33(1), 21-24. IF 1.479

 

168. Bogunia-Kubik K., Kościńska K., Suchnicki K., Lange A.:

HSP70-hom gene single nucleotide (+2763 G/A and +2437 C/T) polymorphisms in sarcoidosis.

International Journal of Immunogenetics, 2006, 33(2), 135-140. IF 1.479

 

169. Bogunia-Kubik K., Młynarczewska A., Jaskuła E., Lange A.:

The presence of IFNG 3/3 genotype in the recipient associates with increased risk for Epstein-Barr virus reactivation after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation.

British Journal of Haematology, 2006, 132(3), 326-332. IF 4.498

 

170. Mazur G., Bogunia-Kubik K., Wróbel T., Kuliczkowski K., Lange A.:

TGF-B1 gene polymorphisms influence the course of the disease in non-Hodgkin’s lymphoma patients.

Cytokine, 2006, 33(3) 145-149. IF 2.355

 

171. Dłubek D., Drabczak-Skrzypek D., Lange A.:

Low CXCR4 membrane expression on CD34+ cells characterizes cell mobilized to blood.

Bone Marrow Transplantation, 2006, 37, 19-23 IF 2.621

 

172. Lange A., Werkun J., Dlubek D., Juda C., Gryboś M., Kryczek I.:

Korzystne działanie wysokodawkowej chemioterapii z HSCT u chorych z zaawansowanym rakiem jajnika w pełnej remisji klinicznej.

Współczesna Onkologia, 2006, 10(5), 236-239.

 

173. Bogunia-Kubik K., Wysoczańska B., Lange A.:

Non-HLA gene polymorphisms and the outcome of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.

Current Stem Cell Research & Therapy, 2006, 1, 239-253.

 

174. Lange A., Sędzimirska M.:

Przeszczepianie komórek krwiotwórczych od dawców allogenicznych: wyniki leczenia na podstawie doświadczenia Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku.

Współczesna Onkologia, 2006, 10(8), 391-394.

 

175. Bogunia-Kubik K., Uklejewska A., Dickinson A,., Jarvis M., Lange A.:

HSP70-hom gene polymorphism as a prognostic marker of graft-versus-host.

Transplantation, 2006, 82(8), 1116-1117. IF 3.608

 

176. Bogunia-Kubik K., Duda D., Suchnicki K., Lange A.:

CCR5 deletion mutation and its association with the risk of developing acute graft-versus-host disease after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.

Haematologica, 2006, 91(12), 1628 – 1634. IF 5.032

 

177. Naumova E., Pawelec G., Ivanova M., Constantinescu I., Bogunia-Kubik K., Lange A., Oguz F., Carin M.:

14th International HLA and Immunogenetics Workshop: Report on the immunogenetics of aging. Tissue Antigens, 2007, 69, suppl. 1, 304-310. IF 2.462

 

178. Bogunia-Kubik K., Jaskuła E., Lange A.:

The presence of functional CCR5 and EBV reactivation after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation.

Bone Marrow Transplantation, 2007, 40(2), 145-150. IF 2.621

 

179. Wysoczańska B., Bogunia-Kubik K., Dłubek D., Jaskuła E., Sok A., Drabczak-Skrzypek D., Sędzimirska M., Lange A.:

Association with the presence of naïve Tcells in chronic myeloid leukemia patients postallogeneic human stem cell transplantation and the lower incidence of chronic GvHD and relapse.

Transplantation Proceedings, 2007, 39(9), 2898-2901.

 

180. Giebel S., Dziaczkowska J., Wysoczańska B., Wojnar J., Krawczyk-Kuliś M., Lange A., Hołowiecki J.: Lymphocyte reconstitution after allogeneic bone marrow transplantation in a previously thymectomized patient- no evidence of extrathymic T-cell maturation.

Bone Marrow Transplantation, 2007, 40(7), 705-706 (letter to the editor). IF 2.621

 

181. De Giorgi E., Blaise D., Lange A., Viens P., Marangolo M., Madroszyk A., Burne M., Affanassiev V., Rosti G., Demirer T.:

High-dose chemotherapy with peripheral blood progenitor cell support for patients with non-small cell lung cancer: the experience of the European Group for Bone Marrow Transplantation (EBMT) Solid Tumours Working Party.

Bone Marrow Transplantation, 2007, 40, 1045-1048. IF 2.621

 

182. Nasiłowska-Adamska B., Rzepecki P., Manko J., Czyż A., Markiewicz M., Federowicz I., Tomaszewska A., Piątkowska-Jakubas B., Wrzesień-Kuś A., Bieniaszewska M., Duda D., Szydło R., Halaburda K., Szczepiński A., Lange A., Hellman A., Robak T., Skotnicki A., Jędrzejczak W.W., Walewski J., Hołowiecki J., Komarnicki M., Dmoszyńska A., Warzocha K., Mariańska B.:

The influence of palifermin (Kepivance) on oral mucositis and acute graft versus host disease in patients with hematological diseases undergoing hematopoietic stem cell transplant.

Bone Marrow Transplantation, 2007, 40, 983–988. IF 2.621

 

183. Seferyńska I., Orłowska E., Ejduk A., Maj St., Hołowiecki J., Kyrcz-Krzemien S., Robak T., Sułek K., Paluszewska M., Jędrzejczak W.W., Skotnicki A., Kuliczkowski K., Dmoszyńska A., Hellmann A., Kłoczko J., Konopka L., Komarnicki M., Zdziarska B., Nowakowska-Domagała M., Zduńczyk A., Lange A., Gadomska G., Starzak-Gwóźdź J., Całbecka M., Zawilska K., Warzocha K. w imieniu PALG:

Epidemiologia zachorowań na ostre białaczki u ludzi dorosłych w Polsce w latach 2004 – 2006 (Epidemiology of acute leukemia in adults in Poland in 2004 – 2006).

Postępy Nauk Medycznych, 2007, 7-8, 268-275.

 

 

184. Nowak J., Mika-Witkowska R., Polak M., Zajko M., Rogatko-Koroś M., Graczyk-Pol E., Lange A.:

Allele and extended haplotype polymorphism of HLA-A, -C, – B, -DRB1 and –DQB1 loci in Polish population and genetic affinities to other populations.

Tissue Antigens, 2008, 71(3), 193-205. IF 2,245

 

184. Bogunia-Kubik K, Middleton P, Norden J, Dickinson A, Lange A.: Association of vitamin D receptor polymorphisms with the outcome of allogeneic haematopoietic stem cell transplantation. International Journal of Immunogenetics, 2008, 35(3), 207-213. IF 1,279

 

185. Bogunia-Kubik K, Mazur G, Wróbel T, Kuliczkowski K, Lange A.: Interleukin-10 gene polymorphisms influence the clinical course of non-Hodgkin’s lymphoma.

Tissue Antigens, 2008, 71(2), 146-150. IF 2,245

 

186. Hołowiecki J., Krawczyk-Kuliś M., Giebel S., Jagoda K., Stella-Hołowiecka B., Piątkowska-Jakubas B., Paluszewska M., Seferyńska I., Lewandowski K., Kiełbiński M., Czyż A., Balana-Nowak A., Król M., Skotnicki A.B., Jędrzejczak W.W., Warzocha K., Lange A., Hellmann A.: Status of minimal residual disease after induction predicts outcome in both standard and high-risk Ph-negative adult acute lymphoblastic leukaemia. The Polish Adult Leukemia Group ALL 4-2002 MRD Study.

British Journal of Haematology, 2008, 142(2), 227-237. IF 4,49

 

187. Leyvraz S., Pampallona S., Martinelli G., Ploner F., Perey L., Aversa S., Peters S., Brunsvig P., Lange A., Yilmaz U., Rosti G.: A threefold dose intensity treatment with Ifosfamide, Carboplatin, and Etoposide for patients with small cell lung cancer: A randomized trial.

Journal of the National Cancer Institute, 2008, 100(8),533-541. IF 15,678

 

188. Nowak J., Mika-Witkowska R., Polak M., Zajko M., Rogatko-Koroś M., Graczyk-Pol E., Stępkowski T., Lange A.: Road-like pattern of HLA-ABDR-based genetic distances between populations.

Central European Journal of Immunology, 2008, 33(3), 114-119.

 

189. Wachowiak J., Labopin M., Miano M., Chybicka A., Stary J., Sterba J., Masszi T., Labar B., Maschan A., Kowalczyk J.R., Lange A., Hołowiecki J., Kalman N., Afanassiev B.V., Dini G.; EBMT Paediatric Working Party: Haematopoietic stem cell transplantation in children in eastern European countries 1985-2004: development, recent activity and role of the EBMT/ESH Outreach Programme.

Bone Marrow Transplantation, 2008, 41, suppl. 2, S112-117. IF 3,0

 

190. Bogunia-Kubik K. , Lange A.: Development of the HLA Proficiency Testing for Central and East Europe.

International Journal of Immunogenetics, 2008, 35, 409-416 IF 1,279

 

191. Lange A.: Genetic factors predicting IFN-gamma generation potential in patients with sarcoidosis and after hameatopoietic stem cell transplantation.

International Journal of Immunogenetics, 2008, 35, 385-388. IF 1,279

 

192. Lange A.: Immunogenetics in hematology and stem cell transplantation

International Journal of Immunogenetics, 2008, 35, 361. IF 1,279

 

193. Liebhart J., Polak M., Dabrowski A., Dobek R., Liebhart E., Dor-Wojnarowska A., Barg W., Kulczak A., Medrala W., Gładysz U., Lange A.: The G/G genotype of transforming growth factor beta 1 (TGF- 1) single nucleotide (+915G/C) polymorphism coincident with other host and environmental factors is associated with irreversible bronchoconstriction in asthmatics

International Journal of Immunogenetics, 2008, 35, 417-422. IF 1,279

194. Giebel S, Labopin M, Holowiecki J, Labar B, Komarnicki M, Koza V, Masszi T, Mistrik M, Lange A, Hellmann A, Vitek A, Pretnar J, Mayer J, Rzepecki P, Indrak K, Wiktor-Jedrzejczak W, Wojnar J, Krawczyk-Kulis M, Kyrcz-Krzemien S, Rocha V. Outcome of HLA-matched related allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for patients with acute leukemia in first complete remission treated in Eastern European centers. Better results in recent years.

Annals of Hematology, 2009, 88(10), 1005-1013.

 

195. Bogunia-Kubik K, Gieryng A, Dlubek D, Lange A.:The CXCL12-3′A allele is associated with a higher mobilization yield of CD34 progenitors to the peripheral blood of healthy donors for allogeneic transplantation.

Bone Marrow Transplantation, 2009, 44(5), 273-278. IF 3.4

 

196. Jaskuła E., Dłubek D., Duda D., Bogunia-Kubik K., Młynarczewska A., Lange A.: Interferon gamma 13-CA-repeat homozygous genotype and a low proportion of CD4+ lymphocytes are independent risk factors for cytomegalovirus reactivation with a high number of copies in hematopoietic stem cell transplantation recipients.

Biol. Blood Marrow Transplant, 2009, 15(10), 1296-1305. IF 3.732

 

197. Claviez A., Canals C., Dierickx D., Stein J., Badell I., Pession A., Mackinnon S., Slavin S., Dalle J.H., Chacon M.J., Sarhan M., Wynn R.F., Suttorp M., Dini G., Sureda A., Schmitz N. and collaborators (67 – w tym Lange A.): Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in children and adolescents with recurrent and refractory Hodgkin lymphoma: an analysis of the European Group for Blood and Marrow Transplantation.

Blood, 2009, 114(10), 2060-2067. IF 10.555

 

198. Kamińska D., Bernat B., Vakulenko O., Kuzniar J., Suchnicki K., Lange A., Mazanowska O., Halon A., Klinger M.: Glomerular lesion and increased cytokine gene expression in renal tissue in patients with decompensated nephrotic syndrome due to chronic GvHD.

Renal Failure, 2010, 32(4), 510-514. IF 0.657

 

199. E. Jaskuła, D. Dłubek, M. Sędzimirska, D. Duda, A. Tarnowska, A. Lange: Reactivations of Cytomegalovirus, Human Herpes Virus 6, and Epstein-Barr Virus Differ with Respect to Risk Factors and Clinical Outcome after Hematopoietic Stem Cell Transplantation.

Transplantation Proceedings, 2010, 42(8), 3273-3276 IF 0.994

 

200. D. Dlubek, E. Turlej, M. Sedzimirska, J. Lange, A. Lange: Interleukin-17–Producing Cells Increase Among CD4+ Lymphocytes Before Overt Manifestation of Acute Graft-versus-Host Disease.

Transplantation Proceedings, 2010, 42(8), 3277-3279 IF 0.994

 

201. A. Lange, D. Dera-Joachimiak, S. Madej, M. Polak, K. Koscinska, E. Pietraszek, L. Skurjat: Activity of the National Polish Bone Marrow Donor Registry—Analysis of the Matching Process Successfully Completed with Hematopoietic Stem Cell Transplantation .

Transplantation Proceedings, 2010, 42(8), 3316-3318 IF 0.994

 

202. K. Bogunia-Kubik, A. Lange: Human Leukocyte Antigen Proficiency Testing for Central and Eastern Europe: A Summary of Over 10 Years of Activity.

Transplantation Proceedings, 2010, 42(8), 3263-3265 IF 0.994

 

203. A. Gieryng, K. Bogunia-Kubik, A. Lange: CXCL12 Gene Polymorphism and Hematologic Recovery After Transplantation of Peripheral Blood Progenitor Cells.

Transplantation Proceedings, 2010, 42(8), 3280-3283 IF 0.994

204. Naumova E., Ivanova M., Pawelec G., Constantinescu I., Bogunia-Kubik K., Lange A., Qguz F., Carin M., Franceschi C., Caruso C., Middleton D.: Immunogenetics of Aging’: report on the activities of the 15th International HLA and Immunogenetics Working Group and 15th International HLA and Immunogenetics Workshop.

Tissue Antigens, 2011, 77 (3): 187-192 IF 2.33

 

205. Lange A, Raffoux C, Shaw B. Biological and Genetic Aspects of Donor-Recipient Matching in HSCT.

Bone Marrow Res. 2012;2012:212593. doi: 10.1155/2012/212593. Epub 2012 Dec 9.

 

206. Jaskula E, Bochenska J, Kocwin E, Tarnowska A, Lange A. CMV Serostatus of Donor-Recipient Pairs Influences the Risk of CMV Infection/Reactivation in HSCT Patients.

Bone Marrow Res. 2012;2012:375075. doi: 10.1155/2012/375075. Epub 2012 Nov 22.

 

207. Koclega A, Markiewicz M, Siekiera U, Dobrowolska A, Sylwia M, Dzierzak-Mietla M, Zielinska P, Sobczyk Kruszelnicka M, Lange A, Kyrcz-Krzemien S. The Presence of Anti-HLA Antibodies before and after Allogeneic Hematopoietic Stem Cells Transplantation from HLA-Mismatched Unrelated Donors.

Bone Marrow Res. 2012;2012:539825. doi: 10.1155/2012/539825. Epub 2012 Oct 24.

 

208. Mizia S, Dera-Joachimiak D, Polak M, Koscinska K, Sedzimirska M, Lange A. Both optimal matching and procedure duration influence survival of patients after unrelated donor hematopoietic stem cell transplantation.

Bone Marrow Res. 2012;2012:873695. doi: 10.1155/2012/873695. Epub 2012 Oct 22.

 

209. Klimczak A, Lange A. Th17 mediated alloreactivity is facilitated by the pre-transplant microbial burden of the recipient.

Bone Marrow Res. 2012;2012:960280. doi: 10.1155/2012/960280. Epub 2012 Oct 9.

 

210. Jaskula E, Lange A, Dlubek D, Kyrcz-Krzemien S, Markiewicz M, Dzierzak-Mietla M, Jedrzejczak W, Gronkowska A, Nowak J, Warzocha K, Hellmann A, Kowalczyk J, Drabko K, Gozdzik J, Mizia S, on behalf of the Polish Donor-Recipient Matching Group. IL-10 promoter polymorphisms influence susceptibility to aGvHD and are associated with proportions of CD4+FoxP3+ lymphocytes in blood after hematopoietic stem cell transplantation.

Praca zaakceptowana do druku Tissue Antigens, 2013 IF 2,75

 

211. Jaskula E, Lange A, Kyrcz-Krzemien S, Markiewicz M, Dzierzak-Mietla M, Jedrzejczak W, Czajka P, Mordak-Domagala M, Lange J, Gronkowska A, Nowak J, Warzocha K, Hellmann A, Kowalczyk J, Drabko K, Gozdzik J, Mizia S, on behalf of the Polish Donor-Recipient Matching Group. NOD2/CARD15 SNP13 (3020insC) polymorphism is associated with risk of sepsis and SNP8 (2104C>T) with Herpes viruses reactivation in patients after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.

Praca zaakceptowana do druku Biol Blood Marrow Transplant, 2013 IF 3,94

 

 

Rozdziały i monografie

1. Lange A.:

Odporność naturalna.

(ed. S. Mackiewicz): Rozdział do książki „Immunologia”, Wydawnictwo „PZWL”, Warszawa, 1991, 49-58

 

2. Lange A.:

Chemioterapia dużymi dawkami, wspomagana przeszczepem komórek macierzystych układu krwiotwórczego w zaawansowanej postaci raka jajnika.

(ed. J. Markowska ): Rak jajnika. Springer PWN, Warszawa, 1997, 129-137.

 

3. Lange A.:

Chemioterapia wysokimi dawkami z przeszczepianiem komórek hematopoetycznych w leczeniu nowotworów litych.

(ed. G. Madej ): Rozdział do książki „Chemioterapia onkologiczna dorosłych i dzieci”, PZWL Warszawa, 1999, rozdz. 14, 289 – 297.

 

4. Lange A.:

Immunologia transplantacyjna.

Chapter in the Manual „Clinical immunology” , ed. M. Kowalski, MEDITON, Lodz 2000, 705-731.

 

5. Lange A.:

Leczenie chemiczne – megadawki.

Chapter in : Gynecological oncology (red. J. Markowska), § G: Ovarian carcinoma, part III in details), Wyd. Med. Urban & Partner, Wrocław, 2002, 855-868

 

6. Kryczek I., Lange A.:

Immunoterapia nowotworów złośliwych narządu rodnego.

Chapter in: Gynecological oncology (ed. J. Markowska), part II. Methods in oncology – diagnostics and treatment, Publ. Med. Urban & Partner, Wrocław, 2002, 218-235

 

7. Lange A., Polak M., Dudkiewicz M., Kościńska K., Nowicka A., Bogunia-Kubik K.:

Activity of the National Polish Bone Marrow Donor Registry.

In: Focus On Immunology Research: Standardization of donor-recipient matching in transplantation (ed. A. Lange), Section II: National Bone Marrow Donor Registries, Chapter 11; wyd. Nova Publishers Inc.(USA), 2006, 93-101.

 

8. Bogunia-Kubik K., Lange A.:

Proficiency Testing of HLA Class I for Central-East Europe

In: Focus On Immunology Research: Standardization of donor-recipient matching in transplantation (ed. A. Lange), Section III: Quality Control Of Donor – Recipient Matching, Chapter 13; wyd. Nova Publishers Inc.(USA), 2006, 113-126.

 

9. Bogunia-Kubik K., Kościńska K., Polak M., Lange A.:

MHC class III typing in donor selection for allogeneic haematopoietic stem cell transplants.

In: Focus On Immunology Research: Standardization of donor-recipient matching in transplantation (ed. A. Lange), Section IV: Genetical Aspects, Chapter 16; wyd. Nova Publishers Inc.(USA), 2006, 141-156.

 

 10. Sędzimirska M., Sok-Grochowska A., Sobczyńska-Konefał A., Madej S., Lange A.:

Genetyka molekularna czerwienicy prawdziwej, nadpłytkowości samoistnej i pierwotnego zwłóknienia szpiku. Rozdział w książce (red. M. Witt, T. Szczepański, M. Dawidowska): Hematologia molekularna – patogeneza, patomechanizmy i metody badawcze. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań, 2009, 87 – 94.

 

11. Lange A., Dera-Joachimiak D., Polak M., Kościńska K., Bogunia-Kubik K.:

Uwarunkowania genetyczne doboru pary dawca-biorca allogenicznego przeszczepu komórek krwiotwórczych. Rozdział w książce (red. M. Witt, T. Szczepański, M. Dawidowska): Hematologia molekularna – patogeneza, patomechanizmy i metody badawcze. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań, 2009, 163 –176.

 

12. Polak M., Kościńska K., Pietraszek E., Bogunia-Kubik K., Lange A.:

Metody genetyczne typowania specyficzności HLA. Rozdział w książce (red. M. Witt, T. Szczepański, M. Dawidowska): Hematologia molekularna – patogeneza, patomechanizmy i metody badawcze. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań, 2009, 217 – 226.

 

13. Sok-Grochowska A., Sędzimirska M., Lange A.:

Oznaczanie mutacji V617F w genie JAK2. Rozdział w książce (red. M. Witt, T. Szczepański, M. Dawidowska): Hematologia molekularna – patogeneza, patomechanizmy i metody badawcze. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań, 2009, 325 – 329.

 

14. Klimczak A., Lange A.:

Ocena Komórek Prozapalnych w Odniesieniu do Genetycznych Zmian Regulacji Odpowiedzi na Bakterie Jelitowe. Rozdział w książce (red. A. Lange): Przewodnik po badaniach immunogenetycznych stosowanych w rozpoznawaniu chorób i doborze transplantacyjnym. Termedia, 2013

 

15. Jaskuła E., Lange A.:

Polimorfizmy rs18000896 (-1082 G/A), rs18000871 (-819 C/T), rs18000872 (-592 C/A) w promotorowej części IL-10 – znaczenie biologiczne i kliniczne, sposób oznaczania. Rozdział w książce (red. A. Lange): Przewodnik po badaniach immunogenetycznych stosowanych w rozpoznawaniu chorób i doborze transplantacyjnym. Termedia, 2013

 

16. Lange A.:

Interferon gamma – kluczowa cytokina i kluczowy polimorfizm jej genu. Rozdział w książce (red. A. Lange): Przewodnik po badaniach immunogenetycznych stosowanych w rozpoznawaniu chorób i doborze transplantacyjnym. Termedia, 2013