Andrzej Lange,  MD, Dr med. Sci., Professor

 

 

PUBLICATIONS

 

 

 

ORIGINAL PAPERS

 1. 1.                 Lange A. :

O rzadkim zespole W.P.W. o cechach preekscytacji Ochnella. Unusual W.P.W. syndrome with features of Oehnell’s pre-excitation complex.

Przeg. Lek. 1969 , 25 , 716-728. (in Polish)

 

 1. 2.                 Lange A., Smolik R., Bem Z., Zatoński W., Latachowicz E.:

Pierwotny gruczolakorak jelita grubego. Primary adenocarcinoma of the jejunum.

              Pol. Tyg. Lek. 1969 , 24 , 1818-1819. (in Polish)

 

 1. 3.                 Lange A. , Zatoński W., Gałązka A., Hirnle Z.:

Nienapadowy częstoskurcz węzłowy w przebiegu histiocytosis X. Non-paroxysmal tachycardia in the course of histiocytosis X.

Pol. Tyg. Lek. 1969 , 24, 1542-1543 . (in Polish)

 

 1. 4.                 Smolik R., Lange A., Kasza S., Czarnowska J. :

Kliniczny obraz zespołu nadnerczowopłciowego z blokiem enzymatycznym 11- hydroksylazy u dwóch braci. Clinical picture of the adrenogenital syndrome with enzymatic block of 11-hydoxylase in 2 brothers.

Pol. Arch. Med. Wewn. 1969 , 42 , 937- 942 (in Polish)

 

 1. 5.                 Bross W., Falkiewicz A., Bader O. , Kaniowski T. , Lange A., Zawirska B.,Pecyna P.:

Pierwotny nerwowłókniak serca. Primary neurofibroma of the heart.

Kard. Pol. 1969, 212 ,321- 326. (in Polish)

 

 1. 6.                 Lange A., Smolik R., Zatoński W. :

Niedoczynność kory nadnerczy a hipertyreoza. Adrenocortical insufficiency and hyperthyroidism.

Pol. Arch. Med.Wewn. 1970 , 45 , 827- 832 (in Polish)

 

 1. 7.                 Lange A. :

Immunofluorescencja w toczniu rumieniowatym trzewnym. Immunofluorescence in visceral lupus erythematosus

Pol. Arch. Med. Wew. 1970 , 44 ,641-647 (in Polish)

 

 1. 8.                 Falkiewicz A., Knapikowa D., Kwiatkowska S., Lange A., Mordalska M., Skrzyński R., Woźniak J., Zborucka M.:

Zagadnienie eozynofilii u pracowników Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego z uwzglednieniem chorób pasożytniczych.

               PZWL, Warszawa, 1970 (in Polish)

 1. 9.                 Miklaszewska M., Zatoński W., Smolik R., Lange A. :

Choroba Fabry’ ego. Fabry’s disease

Pol. Arch. Med. Wewn. 1971, 46,755-759. (in Polish)

 

 1. 10.             Kwiatkowski S. , Knapikowa D. , Lange A. , Smolik R., Woźniak R., Zatoński W. :

Choroba reumatyczna u pracowników dołowych Legnicko-Głogowskiego Okregu Miedziowego.

Magistro et Medico , Akademia Medyczna Wrocław 1971, 69-76. (in Polish)

 

 

 1. 11.             Knapikowa D., Kwiatkowski S., Bem Z., Lange A , Woźniak J. , Zatoński W. :

Choroby narządu ruchu u górników nowego zagłębia miedziowego.

Magistro et Medico , Akademia Medyczna Wrocław 1971, 35-44 (in Polish)

         

 1. 12.             Lange A. , Smolik R. , Zatoński W., Becker M . , Sidorowicz W. :

Znaczenie chorobotwórcze kompleksów immunologicznych ich udział w kształtowaniu obrazu klinicznego.

Magistro et Medico , Akademia Medyczna Wrocław 1971 , 269-277. (in Polish)

 

 1. 13.              Zatoński W., Kwiatkowska J. , Smolik R., Lange A. :

Aktywność enzymów glikolitycznych erytrocyta w osrej białaczce mieloblastycznej .

Magistro et Medico , Akademia Medyczna Wrocław 1971, 415-417. (in Polish)

 

 1. 14.             Glazman H. , Lange A., Smolik R., Zatoński W. :

Badania nad udziałem odpowiedzi humoralnej w chorobach rozrostowych układu krwiotwórczego.

Nauka Polska 1972 , 20 , 85-86. (in Polish)

 

 1. 15.             Lange A. :

Przeciwciała przeciwjądrowe w niektórych chorobach wewnętrznych zwłaszcza z autoimmunizacji. Antinuclear antibodies in some internal diseases especially autoimmunization diseases.

Arch. Immunol. Ther. Exp. 1972 , 20 , 209-226.  (in Polish)                              

 

 1. 16.             Smolik R., Andreasik Z. , Lange A., Wojciechowski F.:

W sprawie patomechanizmu nawracającej neutrocytopenii na podstawie obserwowanych przypadków. Pathologic mechanism of recurrent neutrocytopenia in the light of observed cases.

Pol. Tyg. Lek. 1972, 27, 65-66 (in Polish)

 

 1. 17.             Chęcińska Z., Falkiewicz A., Mędraś K., Zawirska B., Gałązka A., Lange A.,  Piątkowski A. :

Postać guzowata pierwotnej amyloidozy mięśni.

Wiad. Lek. 1972 , 25, 1953-1958 (in Polish)

 

 1. 18.             Lange A., Smolik R., Zatoński W., Glazman H. :

Leukocyte agglutinins in workers exposed to benzene,toluene and xylene. ( Leukocytarne aglutyniny u robotników eksponowanych na benzen , toluen i ksylen).

Int. Arch. Arbeitsmed.1973, 31,45-50

 

 1. 19.             Lange A., Smolik R., Zatoński W., Szymańska J.:

Serum immunoglobulin levels in workers exposed to benzene, toluene and xylene.

Int. Arch. Arbeitsmed., 1973, 31, 37-44

 

 1. 20.             Smolik R., Grzybek-Hryncewicz K, Lange A., Zatoński W.:

Poziom dopełniacza w surowicy u robotników eksponowanych na benzen, toluen i ksylen .Serum complment level in workers exposed to benzene , toluene and xylene.

Int. Arch. Arbeitsmed. 1973, 31, 243-247

 

 1. 21.             Smolik R., Lange A., Zatoński W., Juźwiak I., Andreasik Z.:

Zachowanie się fosfatazy zasadowej granulocytów u narażonych na przewlekłe działanie niektórych węglowodorów aromatycznych. Alkaline phosphatase changes in leukocytes of workers with long-term exposure to some aromatic hydrocarbons

Pol. Tyg. Lek. 1973, 28, 769-771 (in Polish)

 

 1. 22.             Chachaj W., Lange A., Małolepszy J., Kraus-Filarska M.:

Przeciwciała przeciwjądrowe w surowicy chorych na dychawicę oskrzelową. Antinuclear antibodies in serum of patients with asthma.

Pol.Tyg Lek. 1973, 28, 1967-1969 (in Polish)

 

 

 1. 23.             Smolik R., Łukasik S., Wrabec K., Zatoński W., Lange A., Wojciechowski F., Andreasik Z., Nowosad H., Sidorowicz W., Szymańska J., Juźwiak I., Juźwiak J., Pelc W.:

Środowisko pracy a stan zdrowia Załogi Fabryki Wagonów.

Referaty  “Medycyna dla przemysłu”. Wyd. AM Wrocław i Fabryka Wagonów “Świdnica” w Świdnicy, 1973, str. 10-26. (in Polish)

 

 1. 24.             Smolik R., Lange A., Zatoński W.:

Badania nad klinicznymi, immunologicznymi i enzymologicznymi aspektami przewleklego narażania na działanie benzenu i jego homologów.

Referaty “Medycyna dla przemysłu”. Wyd. AM Wrocław i fabryka Wagonów “Świdnica” w Świdnicy, 1973, str. 27-32 (in Polish)

 

 1. 25.             Zatoński W., Smolik R., Lange A., Zwoliński J., Sidorowicz W., Wojciechowski F., Bem Z., Starzyk J., Rzeszutko B., Szymańska J., Hampel E., Okrojek M.:

Badania nad stanem zdrowia zatrudnionych w zawodzie spawacza.

Referaty “Medycyna dla przemysłu”.Wyd. AM Wrocław i Fabryka Wagonów “Świdnica” w Świdnicy, 1973, str.33-37 (in Polish)

 

 1. 26.             Lange A., Smolik R., Zatoński W., Szymańska J.:

Autoprzeciwciała i poziom immunoglobulin w surowicy u robotników azbestowych. Autoantibodies and serum immunoglobulin levels in asbestos workers.

Int. Arch. Arbeitsmed. 1974, 32, 313-325

 

 1. 27.             Głębowska H., Kosmala U., Plamieniak Z., Lange A., Szechiński J. Zatoński W.:

Anomalia pogranicza czaszkowo-kręgowego z gonadotropinową niewydolnością przysadki (The cranio-vertebal boundary anomaly with pituitary gonadotrophic insufficiency).

Endokrynol.Pol., 1974, 25(2), 153-158

 

 1. 28.             Harłozińska A., Lange A., Wożniewski A., Kasprzak A., Żółczyńska-Kasperowicz B., Szymańska J.:

Odporność przeciwko guzowi u pacjentów z rakiem jelita grubego. Antitumor immunity in patients with carcinoma of the large intestine.

Arch. Immunol. Ther.Exp. 1974, 22, 541-549

 

 1. 29.             Lange A., Chachaj W., Knapik Z., Hańczyc H., Cieślińska A., Kuczyńska K.:

Immunofluorescencyjne badanie autoprzeciwciał i poziomów immunoglobulin w surowicy u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Immunoflorescent defection of autoantibodies and serum immunoglobulin levels in ulcerative colitis patients.

Ann. Immunol. 1975, 7, 55-56

 

 1. 30.             Chachaj W, Affelska I, Cieślińska A, Jankowska R, Kuczyńska-Sekieta K, Lange A, Maloepszy J, Suchnicka R, Wrzyszcz M.

Badania własne niektórych immunoalergicznych testów u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (Some immunoallergic tests in patients with ulcerative colitis).

Pol Tyg Lek. 1975 Feb 3;30(5):181-3 (in Polish)

 

 1. 31.             Lange A.:

O nowym zestawie do oznaczania zdolności wiązania DNA przez surowice.

Pol.Tyg.Lek. 1976, 31, 1249-1250 (in Polish)

 

 1. 32.             Lange A., Roitt I.M., Doniach D :

A double antibody solid phase assay for DNA autoantibodies for clinical use. (Test stałej fazy podwójnego przeciwciała dla badania autoprzeciwciał DNA dla użytku klinicznego).

Clin. Exp. Immunol.1976, 25, 191-198

 

 1. 33.             Matej H., Lange A., Smolik R.:

HLA antigens in asbestosis (Antygeny HLA w Azbestozie).

Arch.Immunol.Ther.Exp.1977, 25, 489-491

 

 

 1. 34.             Lange A., Smolik R., Zatoński W., Zwoliński J.,Garncarek D., Okrojek M., Gielgier Z.:

Serum immunoglobulin and other protein levels in arc welders. (Poziomy immunoglobulin i innych białek w surowicy u spawaczy łukowych).

Int. Arch. Occup. Environ. Hlth. 1977, 38, 189-196

 

 1. 35.             Smolik R., Lange A., Gajewski J., Garncarek D.:

Hepatitis associated antigen, autoantibodies and serum immunoglobulin levels in patients with liver injury following administration of antituberculosis drugs. (Antygen związany z zapaleniem wątroby, autoprzeciwciała i poziom surowiczych immunoglobulin, u pacjentów z uszkodzeniem watroby występującym w przebiegu tuberkuloterapii).

Arch. Immunol. Ther. Exp. 1977 , 25, 483-487

 

 1. 36.             Lange A.:

Freguency of anti-dsDNA and anti ssDNA anti-bodies in SLE and other diseases. (Częstotliwość przeciwciał przeciw dsDNA i ssDNA w toczniu rumieniowatym systemowym i innych chorobach).

Allergologia et Immunopathologia 1977, 5, 369

 

 1. 37.             Lange A:

Evaluation of the simulataneous estimation of anti-dsDNA and anti-ssDNA antibodies for clinical purposes. (Ocena znaczenia klinicznego jednoczesnego oznaczania przeciwciał przeciw dsDNA i ssDNA).

Clin.exp. Immunol. 1978, 31, 472-481

 

 1. 38.             Lange A., Smolik R., Chmielarczyk W., Garncarek D., Gielgier Z.:

Diagnostic specificity of autoantibodies. II. Clustering of autoantibodies – role in diagnosis and in comparison to E- and EAC-RFC peripheral blood profiles and immunoglobulin levels. (Diagnostyczne znaczenie autoprzeciwciał. II. Gromadne występowanie autoprzeciwciał – znaczenie dla rozpoznawania i odniesienie do E- i EAC-RFC we krwi i poziomów immunoglobulin).

Arch. Immunol. Ther. Exp., 1978, 26, 881-885

 

 1. 39.             Lange A., Garncarek D., Charzyńska E., Mydlak H.:

Diagnostic specificity of autoantibodies. III. Age related changes in autoantibodies appearing, serum IgD levels and thier association with peripheral blood lymphocyte profiles. (Diagnostyczne znaczenie autoprzeciwciał. III. Zależne od wieku zmiany w pojawianiu się autoprzeciwciał , poziomy surowiczej IgD i ich powiązanie z profilem limfocytów krwi obwodowej).

Arch.Immunol. Ther.Exp., 1978, 26,887-892

 

 1. 40.             Lange A., Jacak A., Garncarek D.:

Diagnostic specificity of autoantibodies. IV. A double antibody solid phase RIA for DNA antibodies-significance of dsDNA and ssDNA antibodies with test standardization attempts.(Diagnostyczne znaczenie autoprzeciwciał. IV Test radioimmunologiczny stałej fazy z podwójnym przeciwciałem do oznaczania przeciwciał DNA – znaczenie przeciwciał przeciw dsDNA i ssDNA oraz podstawy standaryzacji).

Arch. Immunol. Ther. Exp., 1978, 26, 893-898

 

 1. 41.             Lange A., Smolik R., Chmielarczyk W., Garncarek D., Gielgier Z.:

Cellular Immunity in asbestosis. (Odporność komórkowa w azbestozie).

Arch. Immunol. Ther. Exp., 1978, 26,899-904

 

 1. 42.             Matej H., Lange A., Garncarek D., Smolik R., Roszak E.:

HLA and antinuclear antibody incidence in asbestos workers. (HLA a występowanie przeciwciał przeciwjądrowych u robotników zakładu azbestowego).

Arch. Immunol. Ther. Exp., 1978, 26, 201-205

 

 1. 43.             Lange A.:

Autoalergia na DNA i patomechanizm środowiskowej indukcji przeciwciał przeciwjądrowych. Autoallergy to DNA and the pathomechanism of environmental induction of antinuclear antibodies.

Pol.Tyg.Lek., 1978, 33(13), str. 511-513 (streszczenia prac habilitacyjnych) (in Polish)

 

 1. 44.             Smolik R. , Lange A. , Zwoliński J., Garncarek D., Rzeszutko B., Chmielarczyk W.:

The follow-up study of lung function in antinuclear positive and negative asbestos workers.

(Prospektywne badanie funkcji narządu oddechowego u robotników zakładu azbestowego z obecnymi i bez przeciwciał przeciwjądrowych).

Arch. Hig. Rada Toksykol., 1979, 30, suppl. 819-824

 

 1. 45.             Smolik R., Lange A.:

Udział mechanizmów odpornościowych w patomechaniźmie chorób zawodowych. (Immunological mechanisms in occupational diseases).

Pol. Arch. Med. Wewn., 1979, 62, 137-144

 

 1. 46.             Knapik Z, Cader J, Dolińska G, Hańczyc H, Harłozińska A, Lange A, Lubczyńska-Kowalska W, Richter R, Starzyk H.

Niektóre aspekty mechanizmów immunologicznych w patogenezie przewleklych nieżytów błony śluzowej żołądka (Various aspects of immunological mechanisms in the pathogenesis of chronic gastritis).

Pol Tyg Lek. 1979 Apr 2;34(14):535-7 (in Polish)

 

 1. 47.             Smolik R, Lange A.

                   Udział mechanizmów odpornościowych w patomechanizmie chorób zawodowych (Role of immune mechanisms in the pathogenesis of occupational diseases).

Pol Arch Med Wewn. 1979 Aug;62(2):137-44. (in Polish)

 

 

 1. 48.             Konopińska D., Kubik A., Lange A., Siemion I.Z., Ślopek S.:

Synthesis of the Gln-1-facteur-thymique serique and its evaluation with human E-rosette.

( Synteza Gln -1-faktueur thymique serque i jego ocena z użyciem testu ludzkich rozet E).

Mol. Immunol., 1980, 17 , 1213-1218.

 

 1. 49.              Lange A.:

An epidemiological survey of immunological  abnormalities in asbestos workers. I. Non-organ and organ specific autoantibodies. (Epidemiologiczny przegląd zaburzeń  immunologicznuch u robotników zakładu azbestowego.I. Narządowo niespecyficzne i specyficzne autoprzeciwciała).

Environ.Res., 1980, 22, 162-175.

 

 1. 50.             Lange A.:

An epidemiological survey of immunological abnormalities in asbestos workers. II. Serum immunoglobulin levels.

(Epidemiologiczny przegląd zaburzeń immunologicznych u robotników zakładu azbestowego. II. Poziomy immunoglobulin w surowicy).

Environ. Res., 1980, 22, 176-183

 

 1. 51.             Lange A., Skibiński G., Garncarek D.:

The follow-up study of skin reactivity to recall antigens and E- and EAC-RFC profiles in blood in asbestos workers. (Prospektywne badanie odczynności skórnej na potoczne antygeny i profil we krwi E- i EAC-RFC u robotników zakładu azbestowego).

Immunobiol, 1980, 157 , 1-11

 

 1. 52.             Smolik R., Lange A., Garncarek D., Kochański W., Nawara B.:

Zagadnienie odporności humoralnej u kontaktujacych się z radonem pracownic zakładów przyrodoleczniczych.

Probl. Uzdrow. 1980, z.1(147), 63-68 (in Polish)

 

 1. 53.             Rogalski E., Kołodziej J., Garncarek D., Lange A.:

Wyniki leczenia operacyjnego raka oskrzela z zastosowaniem immunoterapii (Results of immunotherapy of lung carcinoma).

Pol.Przegl.Chir., 1981,suppl. 1, 17-20

 

 1. 54.             Lange A.:

Anergy and autoimmunity in asbestos exposed people. (Anergia i autoodporność u ludzi eksponowanych na azbest).

Arch.Immunol. Ther. Exp. 1982 , 30, 207-210

 

 1. 55.             Szyba K., Lange A.

A carrier function of asbestos fibers in benzo(a)pyrene mutagenicity. (Funkcja nośnikowa włókien azbestowych w mutagenności benzo(a)pyrenu.

Arch. Immunol. Ther. Exp., 1982, 30 , 257-260

 

 1. 56.             Matej H., Lange A., Kunicka J., Garncarek D., Kałamarz M., Smolik R.:

HLA and the conseqence of long-lasting asbestos exposure.

Arch. Immunol. Ther. Exp. 1982, 30, 207-210

 

 1. 57.             Ernst M., Lange A., Havel A., Ennen J., Flad H-D.:

Dissociation of tumor target cell induced chemiluminescence and cytolytic activity of human natural killer cell enriched cell populations.

Immunobiology, 1983, 165, 258-259

 

 1. 58.              Lange A.:

Pattern of responsiveness to DNA antigenicity and clinical variants of systemic lupus erythematosus. (Wzór odpowiedzi na antygenowość DNA i kliniczne odmiany tocznia rumieniowatego trzewnego).

Mag.Reumatol. 1983, 24, 1-13

 

 1. 59.             Lange A., Nineham L.,Garncarek D., Smolik R.:

Circulating immune complexes and antiglobulins (IgG and IgM) in asbestos induced lung fibrosis. (Krążące kompleksy immunologiczne i przeciwciała przeciwglobulinowe (IgG i IgM) w wywołanym azbestem zwłóknieniu płuc).

Environ. Res. 1983 , 31, 287-295

 

 1. 60.             Szyba K., Lange A.:

A presentation of benzo(a)pyrene to microsomal enzymes by azbestos fibers in the Salmonella mammalian microsome mutagenicyty test. ( Prezentacja benzo(a)propylenu enzymom mikrosomalnym przez włókna azbestowe w Salmonellowym mikrosomalnym teście na mutagenność).

Environ. Hlth. Persp. 1983, 51 , 337-341

 

 1. 61.             Ernst M., Lange A., Flad H-D., Havel A., Ennen J., Ulmer J.A.:

Dissociation of responses measured by natural cytotoxicity and chemiluminescences).

Europ. J. Immunol. 1984, 14, 634-639

 

 1. 62.             Flad H.-D., Lange A., Havel A., Ernst M., Jacak A., Fetting R., Ulmer A.J., Haas H., Gross W., Schlaak M.

Natural killer cells and macrophages in SLE.

Recent Advances in SLE (eds. P.H. Lambert, L. Perrin, S. Izui), Academic Press. London, 1984, 97-111

 

 1. 63.              Lange A.:

Kliniczne aspekty procesów  autoimmunizacyjnych.

Immunologia Polska 1984 , IX, 1:79-86 (in Polish)

 

 1. 64.             Lange A.:

Przeciwciała przeciwko kwasowi dezoksyrybonukleinowemu i jego białkowemu kompleksowi- powstawanie i znaczenie kliniczne. Antibodies against deoxyribonucleic acid and its protein complex–their formation and clinical significance

Post.Hig. Med. Dośw., 1984, 38, 681-691 (in Polish)

 

 1. 65.             Haas H., Havel A., Lange A., Gross W., Flad H-D., Schlaak M.,

Zirkulierende Immunokomplexe und NK-Aktivitat beim systemischen Lupus erythematodes.

Immun.Infekt. 1984,12, 75-78

 

 

 1. 66.             Baran J., Lange A., Przestalski M.:

Autoprzeciwciała i reaktywność skórna na PPD SK-SD u chorych z rakiem krtani.

Autoantibodies and skin reactivity to PPD SK- SD in pharynx carcinoma patients.

Otolaryngol. Pol., 1984, suppl., 183-185

 

 1. 67.             Ernst M., Lange A., Havel A., Ennen J., Ulmer A.J., Flad H.-D.:

Monocytes are the effector cells in tumor target cell induced chemiluminescence: NK cells do not generate activated oxygen species.

Analytical Applications of bioluminescence and chemiluminescence (eds. L.J. Kricka, P.E. Stanley, G.H.G. Thorpe, T.P. Whitehead), Academics Press, London, 1984, 315-331

 

 1. 68.             Dżugaj A., Szyba K., Lange A.:

Adsorption of 3-MC onto chrysotile fibres enhances aryl hydrocarbon hydroxylase inducement in mice.

In Vitro Effects of Mineral Dusts (eds. E.G. Beck, J. Bignon), Nato ASI Series,vol.G3, Springer 1985, 467- 474

 

 1. 69.             Badowski A., Badura R., Buczek A., Kaszubkiewicz C., Lange A. Orłowski T., Wieczorek Z.:

Evaluation of immunity of sheep after splenectomy,  splenic artery ligation and autotransplantation of splenic tissue.

Arch. Immunol.Ther.Exp., 1985, 33 471-488

 

 1. 70.             Łaba C., Haas H., Jodkowski J.T. Lange A.:

Procedure for evaluation of a liguid pliase radioimmunoassay determining immune complexes in sera.

Lectures Notes in Biomathematics immunology and Epidemiology (eds. G.W. Hofman, T. Hraba), Springer 1985, vol.65, 224-228

 

 1. 71.             Lange A., Garncarek D., Tomeczko J, Ciechanowski G., Bisikiewicz R.:

Outcome of asbestos exposure (lung fibrosis and antinuclear antibodies) with respect to skin reactivity. An 8-year longitudinal study. (Następstwa ekspozycji na azbest (zwłóknienie płuc i przeciwciała przeciwjądrowe) w odniesieniu do odczynowości skórnej. 8-letnie badanie prospektywne).

Environ.Res., 1986, 41, 1-13

 

 1. 72.             Lange A., Flad H.-D., Ernst M., Jacak A., Ulmer A.J.:

Effect of human recombinat interleukin 2 on natural kiling of low density percoll fraction cells.

Immunol Letters, 1986, 12, 243-250                                                                                        IF 2.367

 

 1. 73.             Łaba C., Haas H., Jodkowski J., Lange A.:

Statistical analysis of a liquid phase radioimmunoassay for immune complex determination.

Arch. Immunol. Ther. Exp., 1986, 34, 111-127

 

 1. 74.             Lange A., Flad H.-D., Ernst M., Jacak A., Jaźwiec B., Scholz U., Ulmer A.J.:

Interleukin 2 induces appearance of LGL/Leu11+/K562 lytic cells in Leu11 low density peripheral blood mononuclear cell population.

Immunology Letters,1987, 15, 1-7                                                                                            IF 2.367

 

 1. 75.             Lange A., Ernst M., Jaźwiec B., Ennen J., Flad H. – D. :

Large granular lymphocytes are central cells in the interleukin-2-dependent differentitation pathway of natural killer cells.

Nat. Immun. Cell Growth Regul., 1987 , 6, 237-249                                                            IF 1.431

 

 1. 76.             Haas H., Lange A., Schlaak M. :

Homogenous immunoglobulins in the sera of lung carcinoma patients receiving cytotoxic chemotherapy – detection with the use of isoelectric focusing and immunoblotting.

Clin. Exp. Immunol., 1987, 70, 630-639

 

 1. 77.             Łaba C., Początek I., Lange A.:

Standaryzacja klinicznej i laboratoryjnej oceny układu odpornościowego. I. System informatyczny analizujacy wynik badań autoprzeciwciał.

Immunologia Polska, 1988, XIII, 2, 139-147 (in Polish)

 

 1. 78.             Klimczak A., Lange A., Łaba C., Początek I.:

Standaryzacja klinicznej i laboratoryjnej oceny układu odpornościowego. II. Ocena badania powtarzalności wyników immunofluorescencyjnego oznaczania autoprzeciwciał.

Immunologia Polska, 1988, XIII, 2, 149-157 (in Polish)

 

 1. 79.             Moniewska A., Szyba K., Jaźwiec B., Lange A.:

Chrysotile A affects YAC-1 cytolytic activity of spleen cells.

Arch. Immunol. Ther. Exp., 1989, 37(1-2), 61-68

 

 1. 80.             Lange A., Pietrzyca B., Moniewska A., Rabczyński J.:

Long-term effect of 3methylcholanthrene-coated asbestos fibres on the immune status of F1 (NZB*C57B1/6) mice.

(eds.Mossman B.T., Begin R.O.) : Effects of mineral dusts on cells. Springer-Verlag, NATO ASI Series, vol. H30, 1989, 123-131

 

 1. 81.             Pietrzyca B., Moniewska A., Lange A.:

Effects of 3methylcholanthrene-coated asbestos on hematological status of F1 ( NZB*C57B1/6 ) mice.

(eds. Mossman B.T., Begin R.O.) : Effects of mineral dusts on cells. Springer-Verlag, NATO ASI Series, vol. H30, 1989, 407-414

 

 1. 82.             Lange A., Łaba C., Garncarek-Lange D., Tomeczko J., Matej H., Nowakowska B.:

Risk factors of asbestos-related cancers.

(eds. Mossman B.T.>, Begin R.O.) : Effects of mineral dusts on cells. Springer-Verlag, NATO ASI Series, vol. H30, 1989, 445-454

 

 1. 83.             Lange A., Flad H.-D., Fetting R., Moniewska A., Jaźwiec B., Ernst M., Ennen J.:

Autologous regulation of rIL-2 activated natural killer cells.

Schmidt R.E. (ed.): Natural killer cells: biology and clinical application. Basel, Karger, 1990, 197-202                                                                                                                                        

 

 1. 84.             Lange A., Kołodziej J., Tomeczko J., Toporski J., Sędzimirska M., Jaźwiec B., Bocheńska J., Mróz E., Bielecka E., Wąs A., Glejzer O., Tomaszewska-Toporska B., Jagas A., Żukowska B., Spaltenstein A., Bieranowska D., Klimczak A.:

Aggressive chemotherapy with autologous bone marrow transplantation in small cell lung carcinoma.

Arch. Immunol. Ther. Exp., 1991, 39, 431-439

 

 1. 85.             Lange A., Fetting R., Jaźwiec B., Moniewska A., Ennen J., Ernst M., Flad H.-D.:

Augmentation of interleukin 2 activated cytotoxicity after treatment of cells with inhibitors of interferon production.

Cellular Immunol., 1991, 133, 285-294                                                                                   IF 1.874

 

 1. 86.             Lange A., Jaźwiec B., Tomaszewska-Toporska B., Toporski J.:

Recovery of natural cytotoxicity after bone marrow transplantation.

Immunol. Invest., 1991, 20, 207-213

 

 

 1. 87.             Lange A., Mróz E., Bieranowska D., Tomaszewska-Toporska B., Toporski J., Jaźwiec B.:

Intravenous immunoglobulins in prophylaxis and therapy of infectious complications after bone marrow transplantation.

Helmke K., Hofstaetter T. (eds.): Infektionen und Autoimmunerkrankungen: Neue therapeutische Ansatze mit Immunoglobulinen und deren Derivaten, pmi Verlag, Frankfurt, 1991, 101-110

 

 1. 88.             Sędzimirska M., Jacak A., Łaba c., Klimczak A., Lange A.:

Variants of SLE a statistical approach for discrimination of a group of SLE cases into different subgroups sharing symptomatology. A pilot study.

Arch.Immunol.Ther.Exp., 1991, 39, 397-404

 

 1. 89.             Bocheńska J., Marciniak M., Bieranowska D., Spaltenstein A., Jaźwiec B., Moniewska A.,  Kołodziej J., Schmitz H., Egg A., Lange A.:

Clinical and immunological assessment of the effectiveness of spleen hydrolysate* adjuvant therapy on the recovery of lung        cancer patients after thoracic surgery.

Deutsche Ztschr. Onkologie, 1992, 24(4), 97-102

 

 1. 90.             Glejzer O., Sędzimirska M., Tomaszewska-Toporska B., Tomeczko J., Kołodziej J., Pacuszko T., Wąs A., Bocheńska J., Jaźwiec B., Klimczak A., Spaltenstein A., Mróz E., Starek J., Baldy-Chudzik K., Nowakowska B., Pacyńska J., Hawling St., Żukowska B., Lange A.:

Allogeniczny przeszczep szpiku w białaczkach szpikowych: uwarunkowania chemiczne przeszczepu, przebieg kliniczny,wyniki. Allogeneic bone marrow transplantation in myeloid leukemia: chemical conditioning, clinical course and results.

Acta Haematol. Polon., 1992, vol. 23(2), suppl.1, 49-59

 

 1. 91.              Lange A., Kichler-Glejzer O., Sędzimirska M., Tomaszewska-Toporska B., Tomeczko J., Pacuszko T., Bocheńska J., Jaźwiec B., Klimczak A., Mróz E., Nowakowska B., Hawling St.:

Przeszczep szpiku kostnego w chorobach nowotworowych. I. Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego (Bone marrow transplantation in cancer. I. Allogeneic bone marrow transplantation).

Klinika, 1993, vol. 2(9), 18-24

 

 1. 92.             Lange A., Dłubek D., Klimczak A., Pacuszko T., Suchnicki K., Tomeczko J.:

Przeszczep szpiku kostnego w chorobach nowotworowych. II. Autologiczny przeszczep szpiku kostnego i/lub z komórek macierzystych szpiku z krwi obwodowej (Bone marrow transplantation in cancer. II. Autologous bone marrow transplantation and/or PBSC).

Klinika, 1994, 7, 3-8

 

 1. 93.             Lange A., Marcinek I.:

Przeszczepy allogenicznego szpiku : uwarunkowania, możliwości i stan obecny.

Służba Zdrowia, 1994, 43-44, 21-22 (in Polish)

 

 1. 94.             Kaczmarek-Kanold M., Kałas A., Lange A., Nowakowska B., Pacuszko T.,  Radwańska U., Tomaszewska-Toporska B., Wachowiak J.:

Transplantacja szpiku allogenicznego w białaczkach szpikowych u dzieci i młodzieży.

Pediatria Polska, 1994, LXIX, 9, 759-764 (in Polish)

 

 1. 95.             Lange A., Moniewska A., Fetting R., Ernst M., Flad H.-D.:

rIL-2 activated killer cell generation is influenced by autologous TNFα production.

Nat. Immun. & Cell Growth Regul., 1995, vol. 14(1), 2-10                                                               I F 1.431

 

 1. 96.             Świder C., Łaba A., Moniewska A., Duchrow M., Gerdes J., Flad H.-D., Lange A.:

Presence of mRNA for IFNγ in blood mononuclear cells is associated with an active stage I sarcoidosis.

Clin. Exp. Immunol., 1995, vol. 100(3), 401-405                                                                  IF 2.680

 

 1. 97.             Lange A.:

Gammaglobulin in bone marrow transplantations.

                (ed. F. Damacco): Immunoglobulins in Therapy. Medizinische Verlag GmbH (Germany), 1995, 59-64

 

 1. 98.             Karabon L., Moniewska A., Łaba A., Świder C., Lange A.:

IL-6 is present in sera of bone marrow transplanted patients in aplastic period and high levels of IL-6 during acute graft-versus-host disease is associated with severe gut symptoms.

Ann. NY Acad Sci., 1995, 762,439-442                                                                                    IF 0.868

 

 1. 99.             Lange A, Karabon L, Tomeczko J.

IL-6 and IL-4 related proteins (CRP and IgE) are prognostic factors of asbestos-related cancer.

Ann. NY Acad Sci., 1995, 762, 435-438                                                                                    IF 0.868

 

 1. 100.              Lange A., Klimczak A., Karabon L., Suchnicki K.:

Cytokines, adhesion molecules (E-selectin and VCAM-1) and graft-versus-host disease.

Arch. Immunol. Ther. Exp., 1995, 43, 99-105.

 

 1. 101.         Lange A.:

Obiektywne i subiektywne prezeslanki okreslajace efektywnosc allogenicznego prezeszczepu szpiku w chorobach krwi (Objective and subjective screens for determining the effectiveness of allogenic bone marrow transplantation in hematologic diseases).

                Acta Haematol Pol. 1995;26(2 Suppl 1):86-92. Review. Polish.

 

 1. 102.         Wachowiak J, Bettoni C, Lange A, Malicki J, Kaczmarek-Kanold M, Głuszak B, Suchnicki K, Daszkiewicz P, Ebell W.:

Can busulfan replace fractionated total body irradiation as conditioning regimen for allogeneic bone marrow transplantation in children with acute lymphoblastic leukemia.

Acta Haematol Pol. 1995;26(4):377-84

 

 

 1. 103.         Bogunia-Kubik K., Polak M., Lange A.:

Serological typing of DRw52 group (especially DR13) gives the highest proportion of errors as shown by confirmatory oligotyping.

Hum. Immunol., 1996, 47(1-2), p.87      IF 2.535

 

 1. 104.         Lange A., Marcinek I., Pacuszko T.:

Hematopoietic progenitor cell transplantation in Poland: structure and clinical practice.

Ann. Transpl., 1996, vol. 1(1), 63-66

 

 1. 105.         Lange A., Karabon L., Klimczak A., Dłubek D., Bogunia-Kubik K., Świder C., Suchnicki K.:

Serum IFN-γ and CRP levels as predictors of acute GvHD in allogeneic hematopoietic precursors cells (marrow or PBPC) recipients.

Transplant. P., 1996, 28(6) 3522-3525                                                     IF 0.850

 

 1. 106.         Lange A.:

Strategy of conditioning therapy for hematopoietic cell transplantation.

Reports of Practical Oncology, 1996, vol. 1(1), 25-28

 

 1. 107.         Dłubek D., Klimczak A., Łaba A., Lange A.:

Immunologiczne aspekty przeszczepiania komórek hematopoetycznych.

 ”Przeszczepianie komórek hematopoetycznych”, Wyd. PANOPTICOS Poznań, 1996, 86-94

 

 1. 108.         Tomeczko J., Pacuszko T., Napora P., Lange A.:

Treatment intensification which includes high-dose indukction improves survival of lung caricinoma patients treated by high-dose chemotherpy with hematopoetic progenitor cell rescue but does not prevent high rate of relapses.

Bone Marrow Transplant. , 1996, 18, suppl.1,44-47

 

 1. 109.         Schmitz N, Bacigalupo A, Labopin M, Majolino I, Laporte JP, Brinch Cook G, Deliliers GL, Lange A., Rozman C., Garcia-Conde J, Finke J, Domingo-Albos A, Gratwohl A:

Transplantation of peripheral blood progenitor cells from HL identical sibling donors. European Group for Blood and Marro Transplantation (EBMT).

Brit. J. Haematol. 1996, 95(4), 715-723                                                                                  IF 3.065

 

 

 1. 110.         Mackiewicz A., Kapcińska M., Łaciak M., Malicki J., Murawa P., Nowak J., Sibilska E., Wiznerowicz M., Bręborowicz D., Lange A., Hawley R.G., Heinrich P.C., Rose-John S.:

Human melanoma gene therapy: from animal studies to clinical trials.

Biotechnologia, 1996, 4(35), 42-54

 1. 111.         Klimczak A., Lange A.:

Immunopatomorfologiczna ocena apoptozy w reakcji GvH u chorych po allogenicznym przeszczepie szpiku kostnego.

Alergologia, Astma, Immunologia, 1996, 1(2), 99

 1. 112.         Milewicz A., Klimczak A., Karabon L. Lange A., Tupikowska-Bednarek, Szymanek J., Bidzińska B.:

IL-6 in cyst fluid and autoantibodies in sera in patients with GrossCyst Breast Benign diesease.

Gynecol. Endocrinol., vol. 10 sup. 4, 1996                                                                            IF 0.744

 

 1. 113.         Lange  A.:

                Wysokodawkowana chemioterapia w chłoniakach nieziarniczych.

                Współczesna Onkologia, 1997, 1, 32-35.

 1. 114.         Bogunia-Kubik K., Świder C., Polak M., Pacuszko T., Lange A.:

NcoI polymorphism within the TNFα promoter region and the first intron of TNFβ gene in association with DRB1 specificities in healthy volunteers.

Immunogenetics: Advances and Education (eds. AJ. Madrigal, M. Bencova, D. Middleton & D. Charron). Kluwer Acad. Publishers, NATO ASI Series, 3. High Technology – vol. 35, 1997, 163-168.

 1. 115.         Tomeczko J., Napora P., Dłubek D., Pacuszko J., Bocheńska J., Teucher T., Schmitz H., Lange A.:

                Adjuvant spleen ultrafiltrate immunotherapy in unresectable advanced non small cel

                lung cancer.

                Arzniem.-Forsch./Drug Res., 1997, vol. 47(II) Nr 12, 1411-1416                                                   IF 0.627

 

 1. 116.         Seitzer U., Świder C., Stuber F., Suchnicki K., Lange A., Richter E., Zabel P., Muller-Quernheim J., Flad H-D., Gerdes J.:

                Tumor necrosis factor alpha promoter gene polymorphism in sarcoidosis.

                Cytokine, 1997, 9(10), 787-790.                                                                 IF 2.076

 

 1. 117.         Tomeczko J., Pacuszko T., Klimczak A., Lange A.:

Wysokodawkowa chemioterapia z przeszczepianiem autologicznych komórek progenitorowych układu krwiotwórczego w raku drobnokomórkowym płuc (High dose chemotherapy with autologus peripheral blood progenitor cells transplantation in small cell lung cancer).

Współczesna Onkologia, 1997, 3, 41-44

 

 1. 118.         Lange A.:

Nauki medyczne w Polsce Zachodniej spostrzegane przez lekarza, immunologa i wrocławianina.

50 lat rozwoju nauki na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Ossolineum, Oddział PAN Wrocław, 1997, 136-145.

 

 1. 119.         Jungerman M., Sędzimirska M., Lange A., Witt M.:

Application of microsatellite markers for monitoring of reconstitution pattern in patients after bone marrow transplantation/peripheral blood progenitor cell transplantation.

                Arch. Immunol. Ther. Exp., 1998, 46, 39-43

 1. 120.         Pazdur J., Płoski R., Bogunia-Kubik K., Polak M., Lange A., Jastrzębska E., Ryżewska A.

Can HLA-DRB1 typing have prognostic value in patients with undifferentiated chronic arthritis?

                Tissue Antigens, 1998, 51, (Letter to the Editor), 678-680.                                                             IF 2.305

 

 1. 121.         Tomeczko J., Pacuszko T., Klimczak A., Lange A.:

High-dose chemotherapy in small cell lung cancer: results and factors affecting the outcome of the procedure

                Bone Marrow Transpl., 1998, 22, suppl. 3, S108-S110                                                      IF 2.111

 1. 122.         Perey L., Rosti G., Lange A., Bosquee L., Pasini F., Humblet Y., Hamdan O., Pampallona S., Leyvraz S.:

Final results of the EBMT study of sequential high-dose ICE with circulating progenitor cells (CPC) in small cell lung cancer (SCLC).

                Bone Marrow Transpl., 1998, 22, suppl. 3, S111-S114.                                                    IF 2.111

 

 1. 123.         Bogunia-Kubik K, Polak M, Pacuszko T, Lange A.

Confirmatory typing results of the National Polish Bone Marrow Donors Registry.

Bone Marrow Transplant. 1998 Dec;22 Suppl 4:S45-6.                                                      IF 2.111

 

 1. 124.         Mackiewicz A., Kapcińska M., Wiznerowicz M., Malicki J., Nawrocki S., Nowak J., Murawa P., Sibilska E., Kowalczyk D., Lange A., Hawley RC., Rose-John S.:

                Immunogene therapy of human melanoma. Phase I/II clinical trial.

                Adv. Exp. Med. Biol., 1998, 451, 557-560                                                                              IF 0.360

 

 1. 125.         Sędzimirska M., Pacuszko T., Klimczak A., Kichler O., Suchnicki K., Bocheńska J., Dłubek D., Karabon L., Lange A.:

Hematopoietic cell transplantation: activity and results of the BMTUnit, K.Dłuski Hosp/Inst. Immunol & Exp. Therapy, Wrocław, Poland.

Bone Marrow Transpl., 1998, 22, suppl. 4, S57-59.                                                                           IF 2.111

 

 1. 126.          Pacuszko T, Lange A.

National Polish Blood/Marrow Transplant Registry-1984-1997.

Bone Marrow Transplant. 1998 Dec;22 Suppl 4:S84-5                                                      IF 2.111

 

 1. 127.                     Jungerman M., Sędzimirska M., Lange A., Witt M.:

Application of microsatellite markers for monitoring of reconstitution pattern in patients after bone marrow transplantation/peripheral blood progenitor cell transplantation.

Arch. Immunol. Ther. Exp., 1998, 46, 39-43

 

 1. 128.                     Dłubek D., Pacuszko T., Suchnicki K., Lange A.:

G-CSF mobilized leukapheresis products: cellular characteristics and clinical performance in allografting.

                J. Hematoth. , 1999, vol. 8, 157-166                                                                                        IF 3.116

 

 1. 129.                     Lange A.:

Zbadanie i wykorzystanie relacji pomiędzy ekspresją protoonkogenów a odpowiedzią na immuno/chemioterapię.

Badanie ekspresji genu Bcr-abl w przewlekłej białaczce szpikowej w odniesieniu do odpowiedzi na IFNa i jako zwiastuna niekorzystnego zwrotu choroby.

Badanie ekspresji onkogenów w raku jajnika (erb-b2, bcl-2) i mRNA dla interleukiny 6 w odniesieniu do odpowiedzi na IFNa i chemioterapię.

„Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Program DIAMOL’1996. Spotkanie laureatów” wyd. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 1999, str. 97-100.

 1. 130.                     Sozańska B., Dudycz-Sulicz K., Skopczyńska H., Dłubek D., Dybko J., Bernatowska             Matuszkiewicz E., Lange A.:

Alternatywny przeszczep komórek hematopoetycznych u dzieci z zespołami niedoboru odporności (procedura, wyniki). Alternative hematopoietic progenitor cells transplantation in children with immunodeficiency syndromes (procedure, results).

                Nowa Pediatria, 1999, 15, 81-86.

 1. 131.                     Świder C., Schnittger L., Bogunia-Kubik K., Gerdes J., Flad H.-D., Lange A., Seitzer U. :

TNFa and HLA-DR genotyping as potential prognostic markers in pulmonary sarcoidosis.

                Eur. Cytokine Network, 1999, vol. 10(2), 143-146.                                                                            IF 1.862

 1. 132.                     Kryczek I., Gryboś M., Lange A.:

Produkcja IL-6 charakteryzuje komórki raka jajnika i ma znaczenie biologiczne i kliniczne (Biological and clinical impact of IL-6 production by ovarian carcinoma cells).

                Współczesna Onkologia, 1999, 3(5), 195-198

 1. 133.                     Leyvraz S., Perey L., Rosti G., Lange A., Pampallona S., Humblet Y., Bosquee L., Pasini F., Marangolo M.: Multiple courses of high-dose Ifosfamide, Carboplatin and Etoposide with peripheral blood progenitor cells and filgrastim for small cell lung cancer: a feasibility study from the European Group for Blood and Marrow Transplantation.

                J. Clin. Oncology, 1999, 17,  p. 3531-3539                                                                                              IF 7.963

 1. 134.                     Klimczak A., Lange A.:

Apoptosis of keratinocytes is associated with infiltration of CD8+ lymphocytes and accumulation of Ki67 antigen.

                Bone Marrow Transplant., 2000, 26(10), 1077-1082                                                         IF 2.396

 

 1. 135.                     Kryczek I., Gryboś M., Karabon L., Klimczak A., Lange A.:

IL-6 production in ovarian carcinoma is associated with histiotype and biological characteristics of the tumor and influences local immunity.

Brit. J. Cancer, 2000, vol. 82(3), 621-628.                                                                                            IF 3.489

 

 1. 136.                     Bogunia-Kubik K., Łaba A., Lange A.:

Sprawozdanie z warsztatów kontroli jakości typowania antygenów zgodności tkankowej. Report from the Quality Control Workshop for HLA typing.

Acta Hematol. Pol., 2000, 31(2), 205 –211

 

 1. 137.                     Bogunia-Kubik K., Lange A.:

Typowanie antygenów zgodności tkankowej u potencjalnych dawców i biorców przeszczepów komórek hematopoetycznych. HLA  typing in potential donors and recipients of hematopoietic stem cell transplantation.

Acta Hematol. Pol., 2000, 31(2), 113–125 

 

 1. 138.  Bogunia-Kubik K., Łaba A., Grzywacz B., Polak M., Lange A.:

Report from the proficiency testing of HLA class I typing for Central East Europe.

                EFI Newsletter, 2000,31, 1-4

 

 1. 139.   Lange A., Dłubek D., Gryboś M., Klimczak A., Kryczek I.:

Biologiczne uwarunkowania wysokodawkowej chemioterapii w rakach sutka, jajnika i raka drobnokomórkowego płuc. (On the use of biological parameters in prediction of response to high dose chemotherapy in breast, ovarian and small cell lung cancer).

Współczesna Onkologia, 2000, 4(5), 203-206.

 1. 140.                     Łaba A., Koćwin E., Lange A.:

Badania serologiczne i cytochemiczne w nadzorze zakażenia wirusem cytomegalii lub jego reaktywacji po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych. Serologic and cytochemical examinations for surveillance of cytomegalovirus infection and reactivation after hematopoietic cell transplantation

Pol. Arch. Med. Wewn., 2000, CIII, vol. 5-6, 241-246.

 

 1. 141.                     Bogunia-Kubik K., Łaba A., Lange A.:

Sprawozdanie z II tury warsztatów kontroli jakości typowania antygenów zgodności tkankowej. Quality control for HLA typing.

Postępy Hig.  Med. Dośw., 2000, 54(6), 759-766.

 

 

 1. 142.                     Lange A., Dłubek D., Lange J.:

Anti-T-lymhocyte globulin in conditioning of hematopoietic stem cell transplantation in aplastic anemias in children.

Lectures to the Second  ATG-Fresenius-Satellite-Symposium, wyd. Fresenius HemoCare, Germany, 2000,d  26, s.10-17.

 

 1. 143.                     Jółkowska J., Wachowiak J., Lange A., Kwissa M., Witt M.:

Molecular assessment of Post-BMT chimerism using various biologic specimens and automated DNA sizing technology.

J. Hematoth. Stem Cells, 2000, vol 9, 263-268                     

 

 1. 144.                     Bogunia-Kubik K., Tomeczko J., Suchnicki K., Lange A.:

HLA-DRB1*03, DRB1*11 or DRB1*12 and their respective DRB3 specificities in clinical variants of sarcoidosis.

Tissue Antigens, 2001, Jan, 57(1), 87-90                                                                                IF 2.864

 

 1. 145.                     Lange A., Grzywacz B., Łaba A.:

Reminiscences from the Central East European Workshop on HLA.

EFI Newsletter 2001, 34, 9

 

 1. 146.                     Bogunia-Kubik K., Polak M., Lange A.:

TNF-alpha and TNF-beta polymorphic features associate with toxic complications in patients after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.

Proceedings of the “European Federation of Immunological Societies – EFIS 2000″ (Poznań, Poland, September, 23-27, 2000),eds. Mackiewicz A., Kurpisz M., Żeromski J., publ., Monduzzi Editore, Bologna(Włochy), 2001, 211-217

 

 1. 147.                     Wiela-Hojeńska A., Hurkacz M., Orzechowska-Juzwenko K., Pacuszko T.,  Tomeczko J., Lange A., Bocheńska J.:

Optymalizacja megachemioterapii oraz terapii po przeszczepach szpiku poprzez monitorowanie czynności nerek u chorych na nowotwory.

Postępy Farmakoterapii, 2001, 2 (3/4), 55-59

 

 1. 148.                     Klimczak A., Lange A.:

Zastosowanie barwienia przeciwciałem przeciwko CD20 w wyborze immunoterapii uzupełniającej podstawowe leczenie chłoniaków B.

Współczesna Onkologia, 2002 ,6 (1),12-16

 

 1. 149.                     Karabon L., Polak M., Pacuszko T., Grzywacz B., Kościńska K., Pietraszek E., Kalota A., Lange A.:

HLA typing for donor-recipient matching in unrelated donor hematopoietic stem cell transplantation.

Transplant. P., 2002 , 34(2), 668-670                                                                       IF 0.478

 

 1. 150.                     Dłubek D., Dybko J., Wysoczańska B., Łaba A., Klimczak A., Kryczek I., Konopka L., Lange A.:

Enrichment of normal progenitops in counterflow centrifugal elutriation (CCE) Fractions of fresh CML leukapheresis products.

Eur. J. Haematol., 2002, 68, 281-288                                                                                       IF 1.807

 

 1. 151.                     Lange A., Dłubek D., Pacuszko T., Dybko J., Wysoczańska B., Łaba A., Bocheńska J.:

Purification and characterisation of haematopoietic stem cells.

Advances in Tissue Banking, 2002, 6(15), 249-264

 

 1. 152.                     Kryczek I., Gryboś M., Dłubek D., Klimczak A., Rabczyński J., Lange A.:

Accumulation of CD45RO+ cells peritoneal carcinomatous fluid favours survival of ovarian carcinoma patients.

Cancer Immunol.  Immun., 2002, 51(9), 513-519                                             IF 2.759

 

 1. 153.                     Grzywacz B., Lange A.:

NK cells become Ki-67+ in MLC and expand depending on the lack of ligand for KIR on stimulator cells in IL-2 supplemented MLC.

Hum. Immunol., 2002, 63(8), 638-646                                                                                  IF 2.573

 

 1. 154.                     Czyż J., Hellmann A., Dziadziuszko R., Hansz J., Goździk J., Hołowiecki J., Stella-Hołowiecka B., Kachel Ł., Knopińska-Posłuszny W., Nagler A., Meder J., Walewski J., Lampka E., Sułek K., Sawicki W., Lange A., Forgacz K., Suchnicki K., Pacuszko T., Skotnicki A., Mensah P., Jurczak W., Kuliczkowski K., Wróbel T., Mazur G., Dmoszyńska A., Wach M., Robak T., Warzocha K.:

High-dose chemotherapy with autologous stem cell transplantation is an effective treatment of primary refractory Hodgkin’s disease. Retrospective study of the Polish Lymphoma Research Group.

                Bone Marrow Transpl., 2002, 30, 29-34.                                                                IF 2.378

 

 

 

 1. 155.                     Mazur G., Wróbel T., Dłubek D., Jeleń M., Lange A., Kuliczkowski K.:

Zastosowanie cytometrii przepływowej w diagnostyce chłoniaków nieziarniczych (Flow cytometry for the diagnosis of non-Hodgkin’s lymphomas).

Pol. Arch. Med. Wewn., 2002, CVII, 5(5), 481-482

 

 1. 156.                     Bogunia-Kubik K., Polak M., Lange A.:

TNF polymorphisms are associated with toxic but not with aGvHD complications in the recipients of allogeneic sibling haematopoietic stem cell transplantation (HSCT)

                Bone Marrow Transpl., 2003, 32 (6), 617-622                                                    IF 2.172

 

 1. 157.                     Hołowiecka A., Hołowiecki J. Dmoszyńska A., Hansz J., Krykowski E., Lange A., Prejzner W., Rudkowska-Kazanowska A., Seferyńska I., Niesiobędzka-Krężel J., Robak T., Sacha T., Zdziarska B. w imieniu Polskieg Grupy Białaczkowej PALG:

Ocena liczby pacjentów leczonych z powodu przewlekłej białaczki szpikowej w 2002 roku w Polsce (Estimation of CML patients treated in Poland in 2002)

Acta Haematologica Polonica 2003, 34, Nr 4 str. 485-493 (in Polish)

 

 1. 158.                     Bogunia-Kubik K., Suchnicki K., Lange A.:

HLA-DR11 in addition to donor age, gender relation and major blood group incompatibility influence the incidience of acute graft-versus-host disease post allogeneic haematopoietic stem cell transplantation

Transplant. P., 2003, 35, 1556 – 1558                                                    IF 0.588

 

 1. 159.                     Zakliczyński M., Zakliczyńska H., Klimczak A., Nożyński J., Kozłowska K., Trzcińska I., Przybylski R., Wojarski J., Durmala J., Lange A., Zembala M.:

Phenotypic characterisation of cellular infiltrates in endomyocardial biopsies of heart transplant recipients with diagnosed steroid resistant cellular rejection.

Ann.  Transplant., 2003, 8(1), 13-8.                                                                                      

 

 1. 160.                     Lange A., Klimczak A., Dłubek D., Dybko J.:

B-cell lymphoproliferative syndrome and peripheral blood CD20+ cells expansion after hematopoietic stem cell transplantation: association with Fludarabine and anti-thymocyte globulin containing conditioning regimen

                Transplant. P., 2003, 35(8), 3093-3095                                                  IF 0.588

 

 1. 161.                     Wysoczańska B., Bogunia-Kubik K., Suchnicki K., Młynarczewska A., Lange A.:

Combined association between IFN-gamma 3,3 homozygosity and DRB1*03 in Lofgren’s syndrome.

Immunol. Lett., 2004, 91, 2-3, 125-129                                                                 IF 2.136
162.                     Gennery A.R., Khawaja K., Veys P., Bredius R.G.M., Notarangelo L.D., Mazzolari E., Fisher A., Landais P., Cavazzana-Calvo M., Friedrich W., Fasth A., Wulffraat N.M., Matthes-Martin S., Bensoussan D., Bordigoni P., Lange A., Pagliuca A., Andolina M., Cant A.J., Davies E.G. for the EBMT Group and the European Society for Immunodeficiency:

Treatment of CD40 ligand deficiency by haematopoietic stem cell transplantation: A survey of the European experience, 1993-2002.

Blood, Feb 2004, 103, 1152 – 1157.                                                                                                       IF 9.782

 

 1. 163.                     Młynarczewska A., Wysoczańska B., Karabon L., Bogunia-Kubik K., Lange A.:

Lack of IFN-gamma 2/2 homozygous genotype constitutes a risk factor  of aGvHD manifestatio9n after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation.

Bone Marrow Transplant., 2004, 34, 339 – 344.                                                                              IF 2.101

 

 1. 164.                     Czyż J., Dziadziuszko R., Knopińska-Posłuszny W., Hellmann A., Kachel L., Hołowiecki J., Goździk J., Hansz J., Avigdor A., Nagler A., Osowiecki M., Walewski J., Mensah P., Jurczak W., Skotnicki A., Sędzimirska M., Lange A., Sawicki W., Sułek K., Wach M., Dmoszyńska A., Kuś A., Robak T., Warzocha K.:

Outcome and prognostic factors in advanced Hodgkin’s disease treated with high-dose chemotherapy and autologous stem cell transplantation: a study of 341 patients.

Ann. Oncol. 2004, 15(8), 1222-1230                                                                                       IF 4.335

 

 1. 165.                     Mazur G., Bogunia-Kubik K., Wróbel T., Karabon L., Polak M., Kuliczkowski K., Lange A.:

IL-6 and IL-10 promoter gene polymorphisms do not associate with the susceptibility for multiple myeloma.

                Immunology Lett., 2004, 96(2), 241-246.                                                                                            IF 2.136

 

 1. 166.                     Bogunia-Kubik K., Lange A.:

HSP-7- hom gene epolymorphism of allogeneic haematopoietic stem cell transplant recipients contributes to the development of aGvHD.

                Transplant., 2005, 79(7), 815-820.                                                                                                      IF 3.879

 

 1. 167.                     Bogunia-Kubik K., Młynarczewska A., Wysoczańska B., Lange A.:

Recipient IFN-gamma 3/3 genotype contributes to the development of chronic GvHD after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation.

Haematologica, 2005, 90(3), 425-426                                                                                                 IF 4.575

 

 1. 168.                     Kryczek I., Lange A., Mottram P., Alvarez X., Cheng P., Hogan M., Moons L., Wei S., Zou L., Machelon V., Emilie D., Terrassa M., Lackner A., Curiel T.J., Carmeliet P., Zou W.:

CXCL-12 and VEGF synergistically induce neoangiogenesis in human ovarian cancers.

                Cancer Res., 2005, 65(2), 465-472.                                                                                                      IF 7.616

 

 1. 169.                     Karabon L., Wysoczańska B., Bogunia-Kubik K., Suchnicki K., Lange A.:

IL-6 and IL-10 promoter gene polymorphisms of patients and donors of allogeneic sibling haematopoietic stem cell transplants associate with the risk of acute graft-versus-host disease.

                Hum. Immunol., 2005, 66(6), 700-709                                                                                               IF 2.467

 

 1. 170.                     Mazur G., Bogunia-Kubik K., Wróbel T., Karabon L., Polak M., Kuliczkowski K., Lange A.:

IL-6 and IL-10 promoter gene polymorphisms do not associate with the susceptibility for multiple myeloma.

Immunol. Lett., 2005, 96(2), 241-246                                                                                               IF 2.301

 

 1. 171.                     Wysoczańska B., Kańska K., Kuśnierz-Wolska B., Lange J., Bernatowska E., Lange A.: 

Porównanie efektywności przeszczepu komórek krwiotwórczych od dawców rodzinnych i alternatywnych u dzieci leczonych allogenicznym przeszczepem szpiku.

                Pediatria Polska, 2005, 80, 6-7 , 502-508.

 

 1. 172.                     Wei S., Kryczek I., Zou L., Daniel B., Cheng P., Mottram P., Curiel T., Lange A., Zou W.: Plasmacytoid dendritic cells induce CD8+ regulatory T cells in human ovarian carcinoma

                Cancer Res., 2005, 65 (12), 5020-5026.                                                                                IF 7.616

 

 1. 173.                     Crawley Ch., Szydlo R., Lalancette M., Bacigalupo A., Lange A., Brune M., Juliusson G., Nagler A., Gratwohl A., Passweg J., Komarnicki M., Vitek A., Mayer J., Zander A., Sierra J., Rambaldi A., Ringden O., Niederwieser D., Apperley J.F.:

Outcomes of reduced intensity transplantation for chronic myeloid leukaemia: an analysis of prognostic factors from the Chronic Leukemia Working Party of the EBMT.

Blood, 2005, 106: 2969 – 2976 (bez afiliacji IITD)                                                             IF 10.131

 

 1. 174.                     Dłubek D., Witkiewicz W., Lange A.:

Szpikowe komórki macierzyste – identyfikacja i zastosowanie kliniczne.

Postępy Biologii Komórki, 2005, 32 (suppl. 23), 125-131

 

 1. 175.                     Liebhart J, Polak M, Dobek R, Liebhart E, Dor A, Kulczak A, Medrala W, Barg W,

Gładysz U, Lange A.

Polimorfizm genu TGF-beta1 w przewleklej obturacyjnej chorobie pluc (TGF-beta1 gene polymorphism in chronic obstructive pulmonary disease).

Pneumonol Alergol Pol. 2005;73(3):216-20. Polish

 

 

 1. 176.                     Bogunia-Kubik K., Mazur G., Urbanowicz I., Wróbel T., Kuliczkowski K., Woźniak M., Lange A.:

Lack of association between the TNF-alpha promoter gene polymorphism and susceptibility to B-cell chronic lymphocytic leukaemia.

Int. J. Immunogenet., 2006, 33(1), 21-24                                                                                      IF 1.333

 

 1. 177.                     Sedzimirska M., Klimczak A., Lange A.

Odbudowa utkania hematopoetycznego u pacjentów z rozpoznaniem pierwotnego zwłóknienia szpiku po zabiegu przeszczepienia komórek krwiotwórczych od zgodnego dawcy rodzinnego

(Reconstitution of hematopoietic tissue in patients with myelofibrosis after allotransplantation of hematopoietic cells from matched sibling donors).

Acta Haematologica Polonica 2006, 37, Nr 3 str. 399-406 (in Polish)

 

 1. Bogunia-Kubik K., Kościńska K., Suchnicki K., Lange A.:

HSP70-hom gene single nucleotide (+2763 G/A and +2437 C/T) polymorphisms in sarcoidosis.

Int. J. Immunogenet., 2006, 33(2), 135-140.                                                                                IF 1.333

 

 1. 179.                     Bogunia-Kubik K., Młynarczewska A., Jaskuła E., Lange A.:

The presence of IFNG 3/3 genotype in the recipient associates with increased risk for Epstein-Barr virus reactivation after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation.

Brit. J. Haemat., 2006, 132(3), 326-332.                                                                                           IF 4.498

 

 1. 180.                     Mazur G., Bogunia-Kubik K., Wróbel T., Kuliczkowski K., Lange A.:

TGF-B1 gene polymorphisms influence the course of the disease in non-Hodgkin’s lymphoma patients.

Cytokine, 2006, 33(3) 145-149                                                                                                            IF 2.355

 

 1. 181.                     Dłubek D., Drabczak-Skrzypek D., Lange A.:

Low CXCR4 membrane expression on CD34+ cells characterizes cell mobilized to blood.

Bone Marrow Transpl., 2006, 37, 19-23                                                                                         IF 2.621

 

 1. 182.                     Lange A., Werkun J., Dlubek D., Juda C., Gryboś M., Kryczek I.:

Korzystne działanie wysokodawkowej chemioterapii z HSCT u chorych z zaawansowanym rakiem jajnika w pełnej remisji klinicznej.

Współczesna Onkologia, 2006, 10(5), 236-239.

 

 1. 183.                     Bogunia-Kubik K., Wysoczańska B., Lange A.:

Non-HLA gene polymorphisms and the outcome of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.

Curr.  Stem Cell Res. T., 2006, 1, 239-253.

 

 1. 184.                     Lange A., Sędzimirska M.:

Przeszczepianie komórek krwiotwórczych od dawców allogenicznych: wyniki leczenia na podstawie doświadczenia Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku.

Współczesna Onkologia, 2006, 10(8), 391-394.

 

 1. 185.                     Bogunia-Kubik K., Uklejewska A., Dickinson A,., Jarvis M., Lange A.:

HSP70-hom gene polymorphism  as a prognostic marker of graft-versus-host.

Transplantation, 2006, 82(8), 1116-1117.                                                                                           IF 3.972

 

 1. 186.                     Bogunia-Kubik K., Duda D., Suchnicki K., Lange A.:

CCR5 deletion mutation and its association with the risk of developing acute graft-versus-host disease after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.

Haematologica, 2006, 91(12), 1628 – 1634.                                                                                        IF 5.032

 

 1. 187.                     Naumova E., Pawelec G., Ivanova M., Constantinescu I., Bogunia-Kubik K., Lange A., Oguz F., Carin M.:

14th International HLA and Immunogenetics Workshop: Report on the immunogenetics of aging.

Tissue Antigens, 2007, 69, suppl. 1, 304-310                                                                                     IF 2.245

 

 1. 188.                     Bogunia-Kubik K., Jaskuła E., Lange A.:

The presence of functional CCR5 and EBV reactivation after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation.

Bone Marrow Transpl., 2007, 40(2), 145-150                                                                                      IF 3.000

 

 1. 189.                     Wysoczańska B., Bogunia-Kubik K., Dłubek D., Jaskuła E., Sok A., Drabczak-Skrzypek D., Sędzimirska M., Lange A.:

Association with the presence of naïve Tcells in chronic myeloid leukemia patients postallogeneic human stem cell transplantation and the lower incidence of chronic GvHD and relapse.

Transpl. P., 2007, 39(9), 2898-2901                                                                                                       IF 1.027                

 

 1. 190.                     Giebel S., Dziaczkowska J., Wysoczańska B., Wojnar J., Krawczyk-Kuliś M., Lange A., Hołowiecki J.: Lymphocyte reconstitution after allogeneic bone marrow transplantation in a previously thymectomized patient- no evidence of extrathymic T-cell maturation.

Bone Marrow Transpl., 2007, 40(7), 705-706                                                                                   IF 3.000

 

 1. 191.                     De Giorgi E., Blaise D., Lange A., Viens P., Marangolo M., Madroszyk A., Burne M., Affanassiev V., Rosti G., Demirer T.:

High-dose chemotherapy with peripheral blood progenitor cell support for patients with non-small cell lung cancer: the experience of the European Group for Bone Marrow Transplantation (EBMT) Solid Tumours Working Party.

Bone Marrow Transpl., 2007, 40, 1045-1048                                                                                   F 3.000

 

 1. 192.                     Nasiłowska-Adamska B., Rzepecki P., Manko J., Czyż A., Markiewicz M., Federowicz I., Tomaszewska A., Piątkowska-Jakubas B., Wrzesień-Kuś A., Bieniaszewska M., Duda D., Szydło R., Halaburda K., Szczepiński A., Lange A., Hellman A., Robak T., Skotnicki A., Jędrzejczak W.W., Walewski J., Hołowiecki J., Komarnicki M., Dmoszyńska A., Warzocha K., Mariańska B.:

The influence of palifermin (Kepivance) on oral mucositis and acute graft versus host disease in patients with hematological diseases undergoing hematopoietic stem cell transplant.

Bone Marrow Transpl., 2007,  40, 983–988                                                                                        IF 3.000

 

 1. 193.                     Seferyńska I., Orłowska E., Ejduk A., Maj St., Hołowiecki J., Kyrcz-Krzemien S., Robak T., Sułek K., Paluszewska M., Jędrzejczak W.W., Skotnicki A., Kuliczkowski K.,  Dmoszyńska A., Hellmann A., Kłoczko J., Konopka L., Komarnicki M., Zdziarska B., Nowakowska-Domagała M., Zduńczyk A., Lange A., Gadomska G., Starzak-Gwóźdź J., Całbecka M., Zawilska K., Warzocha K. w imieniu PALG:

Epidemiologia zachorowań na ostre białaczki u ludzi dorosłych w Polsce w latach 2004 – 2006 (Epidemiology of acute leukemia in adults in Poland in 2004 – 2006).

Postępy Nauk Medycznych,  2007, 7-8, 268-275

 

 

 1. 194.                     Nowak J., Mika-Witkowska R., Polak M., Zajko M., Rogatko-Koroś M., Graczyk-Pol E., Lange A.:

Allele and extended haplotype polymorphism of HLA-A, -C, – B, -DRB1 and –DQB1 loci in Polish population and genetic affinities to other populations.

Tissue Antigens, 2008, 71(3), 193-205.                                                                                                IF 2,076

 

 1. 195.                     Bogunia-Kubik K, Middleton P, Norden J, Dickinson A, Lange A.:

Association of vitamin D receptor polymorphisms with the outcome of allogeneic haematopoietic stem cell transplantation.              

Int. J. Immunogenet., 2008, 35(3), 207-213.                                                                                  IF 1,160

 

 1. 196.                     Bogunia-Kubik K, Mazur G, Wróbel T, Kuliczkowski K, Lange A.:

Interleukin-10 gene polymorphisms influence the clinical course of non-Hodgkin’s lymphoma.

Tissue Antigens, 2008, 71(2), 146-150.                                                                                                  IF 2,076

 

 1. 197.                     Hołowiecki J., Krawczyk-Kuliś M., Giebel S., Jagoda K., Stella-Hołowiecka B., Piątkowska-Jakubas B., Paluszewska M., Seferyńska I., Lewandowski K., Kiełbiński M., Czyż A., Balana-Nowak A., Król M., Skotnicki A.B., Jędrzejczak W.W., Warzocha K., Lange A., Hellmann A.:

Status of minimal residual disease after induction predicts outcome in both standard and high-risk Ph-negative adult acute lymphoblastic leukaemia. The Polish Adult Leukemia Group ALL 4-2002 MRD Study.

Brit. J. Haematol., 2008, 142(2), 227-237                                                                                          IF 4,478

 

 1. 198.                     Leyvraz S., Pampallona S., Martinelli G., Ploner F., Perey L., Aversa S., Peters S., Brunsvig P., Lange A., Yilmaz U., Rosti G.:

A threefold dose intensity treatment with Ifosfamide, Carboplatin, and Etoposide for patients with small cell lung cancer: A randomized trial. 

J. Natl. Cancer Inst., 2008, 100(8),533-541                                                                                 IF 14.933

 

 1. 199.                     Nowak J., Mika-Witkowska R., Polak M., Zajko M., Rogatko-Koroś M., Graczyk-Pol E., Stępkowski T., Lange A.:

Road-like pattern of HLA-ABDR-based genetic distances between populations.

Cent. Eur. J. Immunol., 2008, 33(3), 114-119

 

 1. 200.                     Wachowiak J., Labopin M., Miano M., Chybicka A., Stary J., Sterba J., Masszi T., Labar B., Maschan A., Kowalczyk J.R., Lange A., Hołowiecki J., Kalman N., Afanassiev B.V., Dini G.; EBMT Paediatric Working Party:

Haematopoietic stem cell transplantation in children in eastern European countries 1985-2004: development, recent activity and role of the EBMT/ESH Outreach Programme.

Bone Marrow Transplant., 2008, 41, suppl. 2, S112-117                                                                IF 3,400

 

 1. 201.                     Bogunia-Kubik K. , Lange A.:

Development of the HLA Proficiency Testing for Central and East Europe.

Int. J. Immunogenet., 2008, 35, 409-416                                                                                            IF 1,160

 

 1. 202.                     Lange A.: Genetic factors predicting IFN-gamma generation potential in patients with sarcoidosis and after hameatopoietic stem cell transplantation.

Int. J. Immunogenet., 2008, 35, 385-388                                                                                            IF 1,160

 

 1. 203.                     Lange A.: Immunogenetics in hematology and stem cell transplantation

Int. J. Immunogenet., 2008, 35, 361                                                                                                     IF 1,160

 

 1. 204.                     Liebhart J., Polak M., Dabrowski A., Dobek R., Liebhart E., Dor-Wojnarowska A., Barg W., Kulczak A., Medrala W., Gładysz U., Lange A.:

The G/G genotype of transforming growth factor beta 1 (TGF- 1) single nucleotide (+915G/C) polymorphism coincident with other host and environmental factors is associated with irreversible bronchoconstriction in asthmatics 

Int. J. Immunogenet., 2008, 35, 417-422                                                                                  IF 1,160

 

 1. 205.                     Giebel S, Labopin M, Holowiecki J, Labar B, Komarnicki M, Koza V, Masszi T, Mistrik M, Lange A, Hellmann A, Vitek A, Pretnar J, Mayer J, Rzepecki P, Indrak K, Wiktor-Jedrzejczak W, Wojnar J, Krawczyk-Kulis M, Kyrcz-Krzemien S, Rocha V.:

Outcome of HLA-matched related allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for patients with acute leukemia in first complete remission treated in Eastern European centers. Better results in recent years.

Ann.  Hematol., 2009, 88(10), 1005-1013                                                                              IF 2.919

 

 1. 206.                     Bogunia-Kubik K, Gieryng A, Dlubek D, Lange A.:

The CXCL12-3′A allele is associated with a higher mobilization yield of CD34 progenitors to the peripheral blood of healthy donors for allogeneic transplantation.

Bone Marrow Transplant., 2009, 44(5), 273-278                                                                            IF 2.998

 

 1. 207.                     Jaskuła E., Dłubek D., Duda D., Bogunia-Kubik K., Młynarczewska A., Lange A.:

Interferon gamma 13-CA-repeat homozygous genotype and a low proportion of CD4+ lymphocytes are independent risk factors for cytomegalovirus reactivation with a high number of copies in hematopoietic stem cell transplantation recipients.

Biol. Blood Marrow Tr., 2009, 15(10), 1296-1305                                                                            IF 3.149

 

 1. 208.                     Claviez A., Canals C., Dierickx D., Stein J., Badell I., Pession A., Mackinnon S., Slavin S., Dalle J.H., Chacon M.J., Sarhan M., Wynn R.F., Suttorp M., Dini G., Sureda A., Schmitz N. and collaborators (67 – w tym Lange A.):

Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in children and adolescents with recurrent and refractory Hodgkin lymphoma: an analysis of the European Group for Blood and Marrow Transplantation.

Blood, 2009, 114(10), 2060-2067                                                                                                          IF 10.555

 

 1. 209.                     Polak M., Kościńska K., Pietraszek E., Bogunia-Kubik K., Lange A.:

Metody genetyczne typowania specyficzności HLA [w:] Hematologia molekularna patogeneza, patomechanizmy, metody badawcze i interpretacja wyników.

red. Witt M., Szczepański T., Dawidowska M., Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 227-238                                                                                     

 

 1. 210.                     Kamińska D., Bernat B., Vakulenko O., Kuzniar ‌ J., Suchnicki K., Lange A., Mazanowska O., Halon ‌ A., Klinger M.:

Glomerular lesion and increased cytokine gene expression in renal tissue in patients with decompensated nephrotic syndrome due to chronic GvHD.

         Renal Failure, 2010, 32(4), 510-514                                                                                                     IF 0.790

 

 1. 211.                     Lange A., Polak M., Dera-Joachimiak D., Koscińska K.:

Zasady doboru dawców we współczesnej transplantologii szpiku (Rules and efficiency of donor-recipient matching for HSCT)

Acta Haematologica Polonica 2010, 41, Nr 3, str. 357-362 (in Polish)

 

 

 1. 212.                     E. Jaskuła, D. Dłubek, M. Sędzimirska, D. Duda, A. Tarnowska, A.  Lange:

Reactivations of Cytomegalovirus, Human Herpes Virus 6, and Epstein-Barr Virus Differ with Respect to Risk Factors and Clinical Outcome after Hematopoietic Stem Cell Transplantation.
Transpl. P., 2010, 42(8), 3273-3276                                                                                                IF 0.993

 

 1. 213.                     D. Dlubek, E. Turlej, M. Sedzimirska, J. Lange,  A. Lange:

Interleukin-17–Producing Cells Increase Among CD4+ Lymphocytes Before Overt Manifestation of Acute Graft-versus-Host Disease.

                Transpl. P., 2010, 42(8), 3277-3279                                                                                                 IF 0.993

 

 1. 214.                     A. Lange, D. Dera-Joachimiak, S. Madej, M. Polak, K. Koscinska, E. Pietraszek, L. Skurjat:

Activity of the National Polish Bone Marrow Donor Registry—Analysis of the Matching Process Successfully Completed with Hematopoietic Stem Cell Transplantation .

                Transpl. P., 2010, 42(8), 3316-3318                                                                                                IF 0.993

 

 1. 215.                                     K. Bogunia-Kubik, A.  Lange:

Human Leukocyte Antigen Proficiency Testing for Central and Eastern Europe: A Summary of Over 10 Years of Activity.

Transpl. P., 2010, 42(8), 3263-3265                                                                                               IF 0.993

 

 1. 216.                     A. Gieryng, K. Bogunia-Kubik, A.  Lange:

CXCL12 Gene Polymorphism and Hematologic Recovery After Transplantation of Peripheral Blood Progenitor Cells.

Transpl. P., 2010, 42(8), 3280-3283                                                                                              IF 0.993

 

 

 1. 217.                     Naumova E., Ivanova M., Pawelec G., Constantinescu I., Bogunia-Kubik K., Lange A., Qguz F., Carin M., Franceschi C., Caruso C., Middleton D.:

Immunogenetics of Aging: report on the activities of the 15th International HLA and      Immunogenetics Working Group and 15th International               HLA and Immunogenetics Workshop.

Tissue Antigens, 2011, 77 (3): 187-192                                                                                           IF 2.588

 

 1. 218.                     Kryczek I, Zhao E, Liu Y, Wang Y, Vatan L, Szeliga W, Moyer J, Klimczak A, Lange A, Zou W.:

Human TH17 cells are long-lived effector memory cells.

Sci Transl Med. 2011 Oct 12;3(104)                                                                                                   IF 7.804

 

 1. 219.                     Mazur G, Jaskuła E, Kryczek I, Dłubek D, Butrym A, Wróbel T, Lange A, Kuliczkowski K.:

Proinflammatory chemokine gene expression influences survival of patients with non-Hodgkin’s lymphoma.

Folia Histochem Cytobiol. 2011;49(2):240-7                                                                                       IF 0.807

 

 

 1. 220.                     Lange A, Raffoux C, Shaw B.:

Biological and Genetic Aspects of Donor-Recipient Matching in HSCT.

Bone Marrow Res. 2012;2012:21259

 

 1. 221.                     Jaskula E, Bochenska J, Kocwin E, Tarnowska A, Lange A.:

CMV Serostatus of Donor-Recipient Pairs Influences the Risk of CMV Infection/Reactivation in HSCT Patients.

Bone Marrow Res. 2012;2012:375075

 

 1. 222.                     Koclega A, Markiewicz M, Siekiera U, Dobrowolska A, Sylwia M, Dzierzak-Mietla M, Zielinska P, Sobczyk Kruszelnicka M, Lange A, Kyrcz-Krzemien S.:

The Presence of Anti-HLA Antibodies before and after Allogeneic Hematopoietic Stem Cells Transplantation from HLA-Mismatched Unrelated Donors.

Bone Marrow Res. 2012;2012:539825

 

 1. 223.                     Mizia S, Dera-Joachimiak D, Polak M, Koscinska K, Sedzimirska M, Lange A.:

Both optimal matching and procedure duration influence survival of patients after unrelated donor hematopoietic stem cell transplantation.

Bone Marrow Res. 2012;2012:873695

 

 1. 224.                     Klimczak A, Lange A.:

Th17 mediated alloreactivity is facilitated by the pre-transplant microbial burden of the recipient.

Bone Marrow Res. 2012;2012:960280

 

 1. 225.                     Bogunia-Kubik K, Gieryng A, Gebura K, Lange A.:

Genetic variant of the G-CSF receptor gene is associated with lower mobilization potential and slower recovery of granulocytes after transplantation of autologous peripheral blood progenitor cells.

                Cytokine. 2012 Nov;60(2):463-7                                                                                               

IF 2.518

 

 

 1. 226.                     Jaskula E, Lange A, Dlubek D, Kyrcz-Krzemien S, Markiewicz M, Dzierzak-Mietla M, Jedrzejczak W, Gronkowska A, Nowak J, Warzocha K, Hellmann A, Kowalczyk J, Drabko K, Gozdzik J, Mizia S, on behalf of the Polish Donor-Recipient Matching Group.

IL-10 promoter polymorphisms influence susceptibility to aGvHD and are associated with proportions of CD4+FoxP3+ lymphocytes in blood after hematopoietic stem cell transplantation.

Tissue Antigens, 2013, 82, 387-396                                                                                                       

                                                                                                                                                                 IF 2,35

 

 

 1. 227.                     Naumova E, Ivanova M, Pawelec G, Constantinescu I, Bogunia-Kubik K, Lange A, Oguz F, Ozdilli K, Franceschi C, Caruso C, Mishra M, Middleton D.:

16(th) IHIW: Immunogenetics of aging.

                International Journal of Immunogenetics’s.  2013 Feb;40(1):77-81                                               IF 1.338

 

 1. 228.                     Wysoczanska B, Koscinska K, Mizia S, Lange A.:

Chimerism in children with primary immunodeficiencies is influenced by number of activating killer cell immunoglobulin-like receptor genes in the donor and/or killer cell immunoglobulin-like               receptor ligand mismatch.

Transplant Proc. 2013 Nov;45(9):3366-70                                                                                          

 

 

 1. 229.                     Jaskula E, Lange A, Kyrcz-Krzemien S, Markiewicz M, Dzierzak-Mietla M, Jedrzejczak WW, Czajka P, Mordak-Domagala M, Lange J, Gronkowska A, Nowak J, Warzocha K, Hellmann A, Kowalczyk J, Drabko K, Gozdzik J, Mizia S; Polish Donor-Recipient Matching Group. NOD2/CARD15 Single Nucleotide Polymorphism 13 (3020insC) is Associated with Risk of Sepsis and Single Nucleotide Polymorphism 8 (2104C>T) with Herpes Viruses Reactivation in Patients after Allogeneic

Biol Blood Marrow Transplant. 2013, S1083-8791(13)01130-0                                                 IF 3,348

 

 1. 230.                     Lange A., Dlubek D., Zdziarski R., Chodorowska A., Mordak-Domagala M., Klimczak A., Lange J., and Jaskula E.

                Donor Lymphocyte Infusions to Leukemic Bone Lesions are Therapeutically Effective in a             Ph+ ALL Patient with Post-HSCT Relapse

J Immunotoxicol. 2014 Oct;11(4):347-52. doi: 10.3109/1547691X.2014.893042. Epub 2014 Mar 10.                                                                                                                                                             IF 2,605

 

 1. 231.                                     Nowak J, Kościńska K, Mika-Witkowska R, Rogatko-Koroś M, Mizia S, Jaskuła E, Polak M, Mordak-Domagała M, Lange J, Gronkowska A, Jędrzejczak WW, Kyrcz-Krzemień S, Markiewicz M, Dzierżak-Mietła M, Tomaszewska A, Nasiłowska-Adamska B, Szczepiński A, Hałaburda K, Hellmann A, Komarnicki M, Gil L, Czyż A, Wachowiak J, Barańska M, Kowalczyk J, Drabko K, Goździk J, Wysoczańska B, Bogunia-Kubik K, Graczyk-Pol E, Witkowska A, Marosz-Rudnicka A, Nestorowicz K, Dziopa J, Szlendak U, Warzocha K, Lange A; on behalf of the Polish Donor-Recipient Matching Study Group.

Donor NK cell licensing in control of malignancy in hematopoietic stem cell transplant recipients.

Am J Hematol. 2014 Oct;89(10):E176-83. doi: 10.1002/ajh.23802. Epub 2014 Aug 27.                                                                                                   

IF 3.447

 

 1. 232.                     Nowak J, Koscinska K, Mika-Witkowska R, Rogatko-Koros M,  Mizia S, Jaskula E,  Czajka P, Mordak-Domagala M,  Lange J,  Jędrzejczak W, Gronkowska A, Kyrcz-Krzemien S, Markiewicz M,  Dzierzak-Mietla M, Hellmann A,  Kowalczyk J,  Drabko K,  Gozdzik J, Tomaszewska A, Nasilowska-Adamska B,  Szczepinski A,  Halaburda K,  Graczyk-Pol E,  Witkowska A, Dziopa J,  Szlendak U, Marosz-Rudnicka A, Nestorowicz K,  Warzocha K, Lange A.:

The progression free survival in hematopoietic stem cell transplant recipients with myelo- and lymphoproliferative cancers is strongly reduced by inhibitory kir-ligand mismatch of GVH direction.

Conference: 28th European Immunogenetics and Histocompatibility Conference, EFI 2014, , 25-28.06.2014., At Stockholm, Sweden, [Abstract O58]

Volume: Tissue Antigens, 2014, 84, 30. JUL 2014

                                                                                                                                                                        IF 2,35

 

 1. 233.                     Mazur G,  Butrym A, Kryczek I, Dlubek D, Jaskula E, Lange A,  Kuliczkowski K,  Jelen M.:

Decreased Expression of CXCR4 Chemokine Receptor in Bone Marrow after Chemotherapy in Patients with Non-Hodgkin Lymphomas Is a Good Prognostic Factor.

PLoS One. 2014 May 23;9(5):e98194. doi: 10.1371/journal.pone.0098194. eCollection 2014.                                                                                                                                                                   IF 3,534

 

 1. 234.                     Jaskula E, Lange A, Kyrcz-Krzemien S, Markiewicz M,  Dzierzak-Mietla M,  Jedrzejczak W, Czajka P,  Mordak-Domagala M,  Lange, J,  Gronkowska A,  Nowak J,  Warzocha K, Hellmann A,  Kowalczyk J,  Drabko K,  Gozdzik J,  Mizia S.

NOD2/CARD15 Single Nucleotide Polymorphism 13 (3020insC) is Associated with Risk of Sepsis and Single Nucleotide Polymorphism 8 (2104C > T) with Herpes Viruses Reactivation in Patients after Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation,

Biol Blood Marrow Transplant. 2014 Mar;20(3):409-14. doi: 10.1016/j.bbmt.2013.12.558. Epub 2013 Dec 15.                                                                                                                      IF 3,348

 

 1. 235.                     Lange A., Jaskuła E.:

Can determination of gene polymorphism be of practical value in tailoring the treatment of HSCT patients?

Bone Marrow Transplantation, vol. 50, no. 2, pp. 161–162, 2015                                                 .IF 3.466

 

 1. 236.                     Nowak J, Koscinska K, Mika-Witkowska R, Rogatko-Koros M, Mizia S, Jaskula E, Polak M, Mordak-Domagala M, Lange J, Gronkowska A, Jedrzejczak W, Kyrcz-Krzemien S, Markiewicz M, Dzierzak-Mietla M, Tomaszewska A, Nasilowska-Adamska B, Szczepinski A, Halaburda K, Hellmann A, Czyz A, Gil L, Komarnicki M, Wachowiak J, Baranska M, Kowalczyk J, Drabko K, Gozdzik J, Wysoczanska B, Bogunia-Kubik K, Graczyk-Pol E, Witkowska A, Marosz-Rudnicka A, Nestorowicz K, Dziopa J, Szlendak  U, Warzocha K, Lange A; Polish Donor-Recipient Matching Study Group.

Role of Donor Activating KIR-HLA Ligand-Mediated NK Cell Education Status in Control of Malignancy in Hematopoietic Cell Transplant Recipients.

 

 Biol Blood Marrow Transplant. 2015 May;21(5):829-39. doi: 10.1016/j.bbmt.2015.01.018. Epub 2015 Jan 21.                                                                                                                          IF=3.348

 

 1. 237.                     Budziszewska BK, Pluta A, Sulek K, Wierzbowska A, Robak T, Giebel S, Holowiecka-Goral A, Sawicki W, Ejduk A, Patkowska E, Manko J, Gajkowska-Kulik J,  Piszcz J, Mordak-Domagala M, Madry K, Holowiecki J, Kyrcz-Krzemien S, Nowakowska-Domagala M, Dmoszynska A, Calbecka M, Kloczko J, Wiktor Jędrzejczak W, Lange A, Razny M, Bilinski P, Warzocha K, Lech-Maranda E.

Treatment of elderly patients with acute myeloid leukemia adjusted for performance status and presence of comorbidities: a Polish Adult Leukemia Group study.

Leuk Lymphoma. 2015;56(8):2331-8. doi: 10.3109/10428194.2014.985672. Epub 2015 Jan 21.                                                                               IF 2.61

 

 1. 238.                     Lange A, Jaskula E;

Can determination of gene polymorphism be of practical value in tailoring the treatment of HSCT patients?

  Bone Marrow Transplant. 2015 Feb;50(2):161-2. doi: 10.1038/bmt.2014.295.                                                IF 3.47

 

239.                                   Jaskula E, Dlubek D, Tarnowska A,Lange J,Mordak-Domagala M, Suchnicki K,Sedzimirska M, Borowik A, Mizia S, Lange A.
Anti-CMV-IgG positivity of donors is beneficial for recipients with respect to the better short term immunological recovery and high level of CD4+CD25 high lymphocytes.
Viruses. 2015 Mar 23;7(3):1391-408. doi: 10.3390/v7031391.                                                   IF 2.83

 

 

240. CCR5 gene polymorphism affects the risk of GvHD after haematopoietic stem cell transplantation from an unrelated donor.

Bogunia-Kubik K, Mizia S, Gronkowska A, Nowak J, Kyrcz-Krzemień S, Markiewicz M, Dzierżak-Mietła M, Koclęga A, Sędzimirska M, Suchnicki K, Duda D, Lange J, Mordak-Domagała M, Kościńska K, Węzik S, Jędrzejczak WW, Kaczmarek B, Hellmann A, Kucharska A, Kowalczyk J, Drabko K, Warzocha K, Mika-Witkowska R, Goździk J, Lange A.

Br J Haematol. 2015 Mar 30. doi: 10.1111/bjh.13387. [Epub ahead of print] No abstract available. PMID:  25823722                                                                                                 IF = 3.38

 

241.  Beneficial effect of the CXCL12-3′A variant for patients undergoing hematopoietic stem cell transplantation from unrelated donors.

Bogunia-Kubik K, Mizia S, Polak M, Gronkowska A, Nowak J, Kyrcz-Krzemień S, Markiewicz M, Dzierżak-Mietła M, Koclęga A, Sędzimirska M, Suchnicki K, Duda D, Lange J, Mordak-Domagała M, Kościńska K, Jędrzejczak WW, Kaczmarek B, Hellmann A, Kucharska A, Kowalczyk J, Drabko K, Warzocha K, Hałaburda K, Tomaszewska A, Mika-Witkowska R, Witkowska A, Goździk J, Mordel A, Wysoczańska B, Jaskula E, Lange A; POLISH DONOR–RECIPIENT STUDY GROUP.

Cytokine. 2015 Dec;76(2):182-6. doi: 10.1016/j.cyto.2015.05.001. Epub 2015 May 14.

               PMID: 25982843                                                                                                                          IF=3

 

242. Phenylketonuria patients’ and their parents’ acceptance of the disease: multi-centre study.

Witalis E, Mikoluc B, Motkowski R, Szyszko J, Chrobot A, Didycz B, Lange A, Mozrzymas R, Milanowski A, Nowacka M, Piotrowska-Depta M, Romanowska H, Starostecka E, Wierzba J, Skorniewska M, Wojcicka-Bartlomiejczyk BI, Gizewska M; Polish Society of Phenylketonuria.

Qual Life Res. 2016 May 31. [Epub ahead of print] PMID: 27245777                            IF – 2.81

 

243.    Donor age and C1orf132/MIR29B2C determine age-related methylation signature of blood after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.

Spólnicka M, Piekarska RZ, Jaskuła E, Basak GW, Jacewicz R, Pięta A, Makowska Ż, Jedrzejczyk M, Wierzbowska A, Pluta A, Robak T, Berent J, Branicki W, Jędrzejczak W, Lange A, Płoski R.

Clin Epigenetics. 2016 Sep 6;8:93. doi: 10.1186/s13148-016-0257-7. eCollection 2016.

PMID: 27602173 Free PMC Article                                                                                   IF =  2.90             

 

 

 

 

 

243. Erratum to: Donor age and C1orf132/MIR29B2C determine age-related methylation signature of blood after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.

Spólnicka M, Piekarska RZ, Jaskuła E, Basak GW, Jacewicz R, Pięta A, Makowska Ż, Jedrzejczyk M, Wierzbowska A, Pluta A, Robak T, Berent J, Branicki W, Jędrzejczak W, Lange A, Płoski
R.Clin Epigenetics. 2016 Nov 18;8:121. eCollection 2016.                                               IF =  2.90

 

244. Prediction of NK Cell Licensing Level in Selection of Hematopoietic Stem Cell Donor, Initial Results.

Rogatko-Koroś M, Mika-Witkowska R, Bogunia-Kubik K, Wysoczańska B, Jaskuła E, Kościńska K, Nestorowicz K1, Dziopa J, Szlendak U, Gwozdowicz S, Graczyk-Pol E1, Lange A, Nowak J.
Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 2016 Dec 8. [Epub ahead of print]                               IF = 2.18

 

245. Addition of cladribine to the standard induction treatment improves outcomes in a subset of elderly acute myeloid leukemia patients. Results of a randomized Polish Adult Leukemia Group (PALG) phase II trial.

Pluta A, Robak T, Wrzesien-Kus A, Katarzyna Budziszewska B, Sulek K, Wawrzyniak E, Czemerska M, Zwolinska M, Golos A, Holowiecka-Goral A, Kyrcz-Krzemien S, Piszcz J, Kloczko J, Mordak-Domagala M, Lange A, Razny M, Madry K, Wiktor-Jedrzejczak W, Grosicki S, Butrym A, Kuliczkowski K, Warzocha K, Holowiecki J, Giebel S, Szydlo R, Wierzbowska A.
Am J Hematol. 2017 Jan 19. doi: 10.1002/ajh.24654.
[Epub ahead of print]                    IF = 3.10

 

 

 

 skumulowany wskaźnik oddziaływania: IF = 230,0119 + 17,37 (od poz. 240) = 247

 

Publication for  1981 – 245

Number of citation – 358

Sum of times cited, without self-citations – 2237

Citing Articles withoust self citation  -  1948

h index = 27