Życiorys naukowy i zawodowy

 

 

Nazwisko, imię:                    LANGE Andrzej

Data i miejsce urodzenia:  07.05.1942, Kraków, Polska

Narodowość:                        Polska

Stan cywilny:                        Żonaty

Miejsce pracy:

Instytut  Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda

Adres:                        R. Weigla 12, 53-114 Wrocław, Polska

Telefon:                     PL-71 3371172        Telefax:         PL-71 3371382

e-mail:                        lange@iitd.pan.wroc.pl

 

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku

Adres:                        Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław, Polska

Telefon:                     PL-71 7831375        Telefax:         PL-71 3621512

e-mail:                        sekretariat@dctk.wroc.pl

 

 

 

Stopnie i tytuły naukowe (uczelnia, miasto, rok uzyskania)

 

doktor nauk medycznych  – Akademia Medyczna, Wrocław, 1971

doktor habilitowany            – Akademia Medyczna, Wrocław, 1978

profesor                                 – nominowany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław, 1986

 

Specjalizacje

-          specjalista Iw zakresie chorób wewnętrznych

Akademia Medyczna, Wrocław, 1970

-          specjalista IIo  w zakresie chorób wewnętrznych

Akademia Medyczna, Wrocław, 1973

-          specjalista IIw zakresie hematologii

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, 1996

-          specjalista w dziedzinie transplantologii klinicznej

Centrum Egzaminów Medycznych, Łódź, 2003

-          specjalista w dziedzinie immunologii klinicznej

Centrum Egzaminów Medycznych, Łódź, 2003

 

Stanowiska związane z działalnością naukową, w tym stypendia i staże długoterminowe (chronologicznie)

(instytucja, (kraj), lata lub rok rozpoczęcia pracy na aktualnym stanowisku)

 

 • 1967 – 1980       asystent, adiunkt, docent; II Klinika Chorób Wewnętrznych

(później Klinika Chorób Zawodowych Wydz. Lekarski AM), Wrocław

 • 1973 – 1974        Leverhulme Fellow; The Middlesex Hospital Medical School,

Londyn (Wlk. Brytania)

 • 1980 –                 kierownik Laboratorium Immunologii Klinicznej Instytutu

Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław

 • 1980 – 01.2002 ordynator Oddziału Immunoterapii Szpitala im. K. Dłuskiego

we Wrocławiu (od 1995 – Oddziału Immunoterapii i

Przeszczepiania Szpiku)

 • 1980 – 1990       członek Komisji Standaryzacji ds. wykrywania autoprzeciwciał

WHO/IUIS/ILAR

 • 1982 – 1993        Forschungsinstitut fur Experimentelle Biologie und Medizin,

Borstel (Niemcy) – wielokrotne długo- i krótkoterminowe pobyty badawcze

 • 1991 -1998         Przewodniczący Zespołu MZiOSpoł. ds. przeszczepiania szpiku

kostnego i członek Krajowej Rady Transplantacyjnej (1993)

 • 1992 –2012        kierownik Zakładu Immunologii Klinicznej Instytutu Immunologii i

Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław

 • 1992 – 1993        członek Krajowego Zespołu Specjalistycznego w dziedzinie

konserwacji tkanek i narządów

 • 1994 –                  członek Zespołu Ekspertów ds. Zakupów Aparatury Medycznej

przy Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej

 • 1995 – 2001        założyciel i przewodniczący Stowarzyszenia na Rzecz Fundacji

Rozwoju Przeszczepiania Szpiku Kostnego i Banku Szpiku w Polsce

 • 1998 – 2000      koordynator krajowy projektu „RETRANSPLANT” realizowanego

w ramach 4PR Komisji Europejskiej

 • 1998 –                 European Federation for Immunogenetics (Europejska Federacja

Immunogenetyki, EFI) – przedstawiciel ds. dydaktyki w Europie Środkowowschodniej  (-2003)

 • 1999 – 2003      konsultant Zarządu EFI ds. aktywności transplantacyjnej                                   ośrodków w Europie Środkowowschodniej,
 • 2000 – 2003       doradca Komitetu Wykonawczego (Councillor) EFI
 • 1999 – 2002       przewodniczący Komisji Transplantologii Komitetu Immunologii

PAN

 • 1999 – 2002       członek Komitetu Immunologii PAN
 • 1999 – 2005       konsultant regionalny w zakresie immunologii klinicznej (woj.

dolnośląskie, opolskie, lubuskie)

 • 2000 – 2004       międzynarodowy koordynator naukowy projektu „STEMNET”

realizowanego w ramach 5PR Komisji Europejskiej

 • 2000 –                 audytor European Group for Bone Marrow Transplantation (EBMT)
 • 2001-                  założyciel i prezes (do maja 2008, od maja 2008 prezes honorowy)                   Polskiego Towarzystwa Immunogenetycznego,
 • 2002 -                  członek Zespołu Ekspertów Ministerstwa Zdrowia do opracowania

programu specjalizacji w zakresie immunologii klinicznej

 • 2003 –                 członek-korespondent European Academy of Sciences, Arts and

Humanities

 • 2006 -                  członek Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego
 • 2006 – 2012       konsultant krajowy w dziedzinie immunologii klinicznej

 

 

Pełnione funkcje:

1989 -                        członek  rzeczywisty z wyboru  Ramazzini Collegium (Bologna)

1992 –                        założyciel i dyrektor medyczny Krajowego Rejestru Dawców Szpiku

1996 –                       członek World Marrow Donor Association

24.01.2002 –             dyrektor Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu

2006 -                         przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. opracowania CBŚOZ w dziedzinie immunologii klinicznej

2006 –                        członek Komisji Rewizyjnej Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków

2006 -                         członek Rady Naukowej TVN Med

2007-2010                       członek Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN

2007-2010                członek Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN

2013-                         ekspert w Zespole ds. badań podstawowych i przedklinicznych (Z1) w Ministerstwie Gospodarki w związku ze wspólną realizacją programu badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora gospodarki w obszarze medycyny innowacyjnej INNOMED prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

2016 -                       członek rzeczywisty Royal College of Physicians (Londyn)

 

Nagrody i wyróżnienia

 

1)        Nagroda naukowa II stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za szczególnie ważne i twórcze osiągnięcia w roku akademickim 1977/1978 (za cykl badań nad niektórymi aspektami odporności humoralnej w monitorowaniu następstw kontaktu środowiskowego ze szkodliwymi czynnikami)

 

2)        Nagroda naukowa I stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za szczególnie ważne i twórcze osiągnięcia w roku akademickim 1978/1979 (w badaniach nad patomechanizmem indukcji przeciwciał przeciwjądrowych)

 

3)        Złoty Krzyż Zasługi, nadany przez Radę Państwa uchwałą z dnia 5 lipca 1989 r.

 

4)        Medal Collegium Ramazzini – 1993

 

5)        Nagroda Zespołowa MZiOS – 1996 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie

przeszczepiania szpiku kostnego

 

6)        Medal Honorowy PTHiT – 1997

 

7)        Nagroda indywidualna „Insigne Decorum „Pro Transplantationibus Fovendis” nadana przez Polskie Towarzystwo Transplantacyjne (1999)

 

8)        Zespołowa Nagroda Naukowa Wydziału VI PAN  za cykl prac  dotyczących polimorfizmu genetycznego i właściwości biologicznych cytokin o istotnym znaczeniu klinicznym w transplantologii i onkologii raka jajnika (3.XI.2005)

 

9)        Medal Honorowy 100-lecia Towarzystwa Internistów Polskich (2006)

 

10)     Wyróżnienie .za osiągnięcia badawcze w latach 2004 – 2006 przyznane przez Polskie Towarzystwo Genetyczne zespołowi pod kierownictwem Prof. dr hab. Andrzeja Lange w składzie: Bogunia-Kubik K., Dickinson A., Duda D., Jarvis M., Jaskuła E., Karabon L., Młynarczewska A., Suchnicki K., Uklejewska A., Wysoczańska B., Lange A.  (wrzesień 2007)

 

11)     Nagroda Europejskiej Federacji Immunogenetyki za najlepszą prezentację: A. Gieryng, S. Madej, K. Bogunia-Kubik, A. Lange: Polymorphism within the stromal cell-derived factor-1 (SDF-1/CXCL12) gene is associated with the recovery of the immune system after transplantation, podczas 22. European Immunogenetics and Histocompatibility Conference, Tolouse (Francja), 2-5.04.2008

 

12)  Przyznanie Honorowego Obywatelstwa Gminy Długołeka

13) Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego za szczególne osiągnięcia dla Regionu, 15 października 2013 r., Polanica Zdrój

 

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH

 

Immunogenetyka  (HLA a odpowiedź immunologiczna, typowanie genomowego DNA w badaniach nad związkiem z chorobami i poszukiwaniem dawcy szpiku kostnego, standaryzacja i kontrola jakości typowania HLA), immunologia komórkowa (cytokino-zależna regulacja systemu komórek NK), choroby autoimmunologiczne (patomechanizm i diagnoza), immunotoksykologia (węglowodory aromatyczne i właściwości immunomodulacyjne włókien azbestowych, carcinogeneza), przeszczepy szpiku kostnego (przeszczepy allogeniczne w zaburzeniach hematologicznych, anemie aplastyczne i wady wrodzone, badanie rekonstytucji immunologicznej i choroby GvH)

 

Skumulowany IF za lata 1995-2014 wynosi 229,909

 

Liczba publikacji od 1981 r.: 233

w tym publikacji w czasopismach obcojęzycznych ze skumulowanym czynnikiem oddziaływania: 76

 

Wyróżnione prace:

 

 1. Lange A., Smolik R., Zatoński W., Glazman H. :

Leukocyte agglutinins in workers exposed to benzene,toluene and xylene. ( Leukocytarne aglutyniny u robotników eksponowanych na benzen , toluen i ksylen ).

Int. Arch. Arbeitsmed.1973, 31,45-50.

 

 1. 2.    Lange A., Smolik R., Zatoński W., Szymańska J.:

Serum immunoglobulin levels in workers exposed to benzene, toluene and xylene.

Int. Arch. Arbeitsmed., 1973, 31, 37-44

 

 1. 3.    Smolik R., Grzybek-Hryncewicz K, Lange A., Zatoński W.:

Serum complment level in workers exposed to benzene , toluene and xylene. ( Poziom dopełniacza w surowicy u robotników eksponowanych na benzen, toluen i ksylen ).

Int. Arch. Arbeitsmed. 1973, 31, 243-247.

 

 1. 4.    Dłubek D., Pacuszko T., Suchnicki K., Lange A.:

G-CSF mobilized leukapheresis products: cellular characteristics and clinical performance in allografting.

J. Hematotherapy, 1999, vol. 8, 157-166                                         IF 3.116

 

5.    Dłubek D, Drabczak-Skrzypek D., Dybko J., Lange A.

„Efektywność mobilizacji komórek hematopoetycznych przez G-CSF związana jest z mobilizacja obecności CXCR4 w przebiegu procedury”.

15 maja 2003 r.

 

Wyróżnione abstrakty

 

Lange A1. Gruszecka–Czopek B1.  Zdziarski R2. Chodorowska A.3 Zdziarski P1

„Intrabone injection of donor lymphocytes is effective in healing leukemic lesions in BCR ABL patients relapsed post HSCT”.

3rd International Conference Cancer Immunotherapy and Immunomonitoring CITIM 2013, Kraków

 

Nagroda Europejskiej Federacji Immunogenetyki za pracę pt. ”Polymorphism within the stromal cell-derived factor-1 (SDF-1/CXCL12) gene is associated with the recovery of the immune system after transplantation”, Gieryng A. Madej S. Bogunia-Kubik K. and Lange A., 2008

 

Nagroda Europejskiej Federacji Immunogenetyki za najlepszy plakat „HLA class I proficiency testing for Central-East Europe (summary of the 8th trial): improvement along continuation of the workshop”, Bogunia-Kubik K., Lange A., 2004